Plan ve Proje Müd. 23/12/2014

 

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ                                             

AMAÇ                              :

         Bu Yönetmelik Artuklu Belediye Başkanlığı Plan Proje  Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili esasları düzenler.

KAPSAM                         :

         Bu Yönetmelik Plan Proje  Müdürlüğü’nde görevli personelin, çalışma usul ve esasları kapsar.

HUKUKİ DAYANAK     :

Plan Proje Müdürlüğü’nün kurulması ve Müdürlük bünyesinde, Proje ve Etüt Hizmetleri  Belediye Meclisinin müdürlük yürütülmesine ilişkin kararları uygular.

          KURULUŞ

a)         Müdür

b)        Proje ve Etüd Şefi

c)         Kalem Şefi

                     TANIMLAR 

MÜDÜR                          

 

MADDE   1)  Plan Proje  Müdürlüğü yetkisinde yürütülen,tüm işlerin denetimi ile Plan Proje  Müdürünü,

PROJE VE ETÜD ŞEFİ        

MADDE   2)  Plan Proje Müdürlüğü’nde görevli,Proje ve Etüd Hizmetleri ile ilgi işlemleri yürüten, Proje ve Etüd Şefini,

KALEM ŞEFİ  

MADDE   3) Plan Proje Müdürlüğü’nde görevli; Kalem Şefliği Hizmetleri ile ilgili işlemleri yürüten,  Kalem Şefini,

TEKNİK ELEMAN  

MADDE   4) Müdürlükte görev yapan, Mimar, Şehir Plancısı, Mühendis,Tekniker ve Teknisyenler,

MEMUR 

MADDE  5) Plan Proje Müdürlüğü’nde görev yapan memur veya sözleşmeli statüsündeki personeli, (Raportör,Evrak,Kayıt Memuru,Bilgisayar,Daktilo v.b.) ifade eder.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MÜDÜR  :

MADDE   6) 657sayılı devlet memurları doğrultusunda atanır. Birinci sicil amiridir. Müdürlük bünyesinde yürütülen işlerin, ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve  ilgili genelgeler çerçevesinde doğru yapılmasından sorumludur.

MADDE 7) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olabilen kişidir. Müdürlük bünyesin de görevli tüm personelin amiridir.

MADDE 8) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinin koordinasyonunu,düzenini sağlamak görev ve sorumluluğu Müdüre aittir.

MADDE 9) Personel idaresi,izinler ve çalışma düzeninin sağlanması,disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapar.

MADDE 10) Gelen ve Giden evrakı inceler ve sonuçlandırır.

MADDE 11) Personelin işe geliş ve gidiş verimliliğini denetler.

MADDE 12) İş disiplinini aralıklı ya da sürekli kontrol eder.

MADDE 13) Şeflikler arasında koordinasyonu sağlar.

MADDE 14) Tahakkuk amiri sıfatıyla birlikte personelin sicil  ve birinci derecede  tezkiye amiri olma yetkisini kullanır.                                                                                                                                                        

MADDE 15) Hizmet içi her türlü düzenlemeyi yapar. Müdürlük içi yönergeler yayınlar.

MADDE 16) Disiplin amiri olarak personeline Disiplin Yönetmeliğinin öngördüğü disiplin cezalarını Başkanlığa teklif eder.Kendisine bağlı başarılı personele takdirname ve ödül verilmesini teklif eder.

BÖLÜM ŞEFLERİ :

MADDE 17) Sorumlu olduğu şefliğin iş ve işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak.

MADDE 18) Kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde şefliğinde yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, koordine etmek.           

MADDE 19)  Verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.

MADDE 20)  Personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak.

MADDE 21) Müdürlük bünyesinde yürütülen işlerin ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve  ilgili genelgeler çerçevesinde zamanında ve doğru olarak yapılmasından sorumludur.

MADDE 22) Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda, onayla Müdürlüğe vekalet ederek, Müdürün görevlerini yürütür.

MADDE 23) Müdürün görev bölümünden kendisine tevdii ettiği işleri yürütür.

MADDE 24) Müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki işlemlerin yürütülüp, sonuçlandırılmasında Müdüre yardımcı olur.

MADDE 25) Kendisine bağlı personelin çalışmalarını denetler mesai ve disiplin işlerinin takibini yapar.

MADDE 26) Gelen ve işlem yapılacak giden evrakı inceleyerek gereğini yaptırır,imzalar,işlemi sonuçlandırır.

KALEM ŞEFİ  :

MADDE 27) Sorumlu olduğu şefliğin iş ve işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak.

MADDE  28) Kendisine bağlı personelin çalışmalarını denetler, mesai ve disiplin işlerinin takibini yapar.

MADDE 29) Müdürlüğe bağlı Kalem Şefliği’nden sorumludur.

MADDE 30) Şefliğin tüm işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını, verilen görevlerin gereğine uygun olarak yerine getirilmesini sağlar.

MADDE 31) Yazışmaların yasal prosedürünü takip eder.

MADDE 32) Şefliklere, Müdürün emir, talimat ve isteklerini aktarmak.

MADDE 33) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili mevzuatı takip etmek, gerektiğinde ilgili şefliklere sirküle edilmesini sağlamak.

MÜDÜRLÜĞÜN GENEL OLARAK GÖREVLERİ

MADDE 34) Plan ve Proje Müdürlüğü;

  •  kentin ihtiyaçları doğrultusunda Projelerinin yapımı veya yaptırılması, cephe ıslah çalışmalarının yapımı veya yaptırılması
  •  kentin ihtiyaçları doğrultusunda Artuklu Belediyesi’nin yatırımlarını, plan altlıklarını, yatırım projelerini, ve bu projelerin ihale dosyalarına esas Özel teknik şartnameleri oluşturarak
  • müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı araştırmasını, gerekirse imar planına veri teşkil edecek proje ve  tasarım önerilerinin hazırlanmasını,  İhtiyaç duyulan özel faaliyet alanı ya da alanları ile ilgili olarak yönetmelik çıkartılması teklifinde bulunmak,
  •  Müdürlüğün verdiği belge ve hizmetlerden dolayı Ücret Tarifesi teklifi hazırlamak, teklifte bulunmak.
  • Belediye sınırları dahilinde yapılacak her türlü yapı, sanat yapısı, alt yapı, park, bahçe, meydan vb... yapıların projelerini yapmak, yaptırmak veya yarışmalar açmak. 
  • İmar kanunu, İmar Yönetmeliği ve diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe sınırları dahilindeki bölgenin   üst ölçekli planlara uygun olarak yaptırılan imar planlarının, ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar planlarının revizyonları ve tadilatları ile ilgili Planlama aşamasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve STK lar ile  ile koordineli çalışarak gereğinde yapım aşamasında inceleme ,denetim raporları ile  teknik destek sağlar .                                                                                                                                        
  • PROJE VE ETÜT ŞEFLİĞİ:

MADDE 35) Kentin ihtiyaçları doğrultusunda her ölçekte Projeleri  yapar veya yaptırır, cephe tasarımları, cephe ıslah çalışmaları yapar veya yaptırır, 

MADDE 36) Kentin ihtiyaçları doğrultusunda Artuklu Belediyesi’nin yatırımlarını, plan altlıklarını, yatırım projelerini ve bu projelerin ihaleye esas teknik şartnamelerini oluşturur. Müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı araştırmasını, Meri İmar durumunun tespitini, gerekirse imar planına veri teşkil edecek proje ve  tasarım önerilerinin hazırlanmasını, ilgili birimlerde takibini,  yapar, yaptırır.

MADDE 37) İmar Planlarına uygun olarak yapılacak veya planlara altlık niteliğindeki öneriler dahil her türlü  tasarım, analitik etütlerini, analiz çalışmalarını, gerektiğinde fizibilite raporlarını yapmak, yaptırmak.

MADDE 38) Ayrıca fikir düzeyinde ya da ön avans, kesin ve de tatbikat projelerini yapmak, yaptırmak.

MADDE 39) Gerektiğinde bu  yatırımlarının gerçekleşinceye kadar gerekli malzeme seçimini, dekorasyonunu işletme ve otomasyon hususlarını deneyimlerini de dikkate alarak kontrol etmek ve izlemek.

MADDE 40) Yatırım Proje öncesi araştırmalarının yapılması. (analitik çalışmalar analiz ve sentezler)

MADDE 41) Projelerin ihtiyaç duyduğu programların belirlenmesi. (ihtiyaç programı alan tanımları)

MADDE 42) Ön projelerin yapılması, yaptırılması ya da incelenmesi proje seçimi fizibiliteler.

MADDE 43) Öncelikli projelerdeki malzeme seçimi, tefriş çalışmalarının yapılması.

MADDE 44) Doğal Sit alanı ilan edilen bölgeler, göller, Milli Parklar veya Anıtlar Yüksek Kurulu veya Bölge Kurullarınca Sit Alanı ilan edilen bölgelerde koruma amaçlı, rekreatif amaçlı plan altlıkları ve önerileri ile proje ve uygulamalar yapar veya yaptırır

MADDE 45) İmar planları doğrultusunda Kentsel ve Doğal Sit Alanlarının mekansal kalitelerini yükseltmek amacıyla, düzenleme, altyapı ve üstyapı geliştirme çalışmaları, Kent Mobilyaları,  Tasarım Proje ve standartlarını oluşturmak, otobüs durakları, elektrik direkleri, tretuvar, meydan düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekan kalitelerini arttıracak her türlü ilave değerlerin konabilmesi için araştırma, inceleme ve teknik geziler yapmak.

MADDE 46) Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek; personelin bu amaçla eğitimini sağlamak üzere hizmet alımı ihalesi yapmak.

MADDE 47) Müdürlük, Meri Mevzuatına, kuruluş amaçlarına ve uygar dünya metropollerine ve teknolojilerine ulaşmak üzere 5-10 yıllık eylem planı ve projeleri ile yıllık programları yaparak, bun

ların gerçekleşmesi için fiziki, altyapıyı geliştirmek, sosyal, iktisadi, idari, fizibiliteler yaparak bunlara uygun geliştirme, değerlendirme ve koruma amaçlı çalışmaları yapmak, yaptırmak.

MADDE 48) Başkanlıkça alınan onay gereği yapılacak eserlerin, proje aşamasında dijital ortamda film, kitap, slayt kaset haline getirilmesi, ya da yaptırılması.

MADDE 49) Gerektiğinde Müdürlük bünyesinde; konuları ile ilgili olmak üzere Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Müdürlüklerin teknik elemanlarından oluşan,  Tasarım Koordine ve Değerlendirme Komisyonları oluşturmak.

KALEM ŞEFLİĞİ  :

MADDE 50) Müdür ya da Bölüm Şefleri tarafından tevdii edilen işleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve bu yönetmelik esaslarına göre yapar veya bu işleri memurları vasıtasıyla yapar. Görevlerini plan ve program dahilinde ve zamanında neticelendirir.

MADDE 51) Müdürlük dahilindeki tüm personelin özlük ve sicil işlemlerinin düzenli bir biçimde idame ettirilmesini sağlar.

MADDE 52) Bordro ve tahakkuk işlerinin özenle ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

MADDE 53) Personel ve muhasebe işlerinden ilgili memurlarla birlikte, kendisine ait görevlerden de şahsi mesuliyete haizdir.

MADDE 54) Müdürlük demirbaşındaki zimmetli eşyaları koruyarak, bunların her yılbaşı dökümünü ve sayımını yapar.

MADDE 55) Resmi tebliğleri Müdürlük adına tebellüğ eder.

MADDE 56) Müdürlüğe gelen giden evrakın, dosyaların ve diğer vesikaların kayıt havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini yürütür. Tüm belgelerin konusu ile ilgili önceki belgeler ve dosyalar ile irtibatını tesis eder, bu görevleri memurları vasıtasıyla ile sağlar ve denetler.

MADDE 57) Müdürlük Kalemindeki kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin nizamını ve kaydedilmesini sağlar.

MADDE 58) Müdür, birim amirleri arasında havale edilen evrakları takip eder, zimmet kayıtlarını tutar.

MADDE 59) Gelen yazı ve belgelerin görevli memurlar vasıtasıyla bilgisayar ortamında kaydı yapılır, tarayıcılardan dijital arşiv ortamında ilgili dosyalarında saklanması sağlanır.                                                                                                                                            

MADDE 60) Özel veya tüzel kişiler ile Resmi Kurum ve Kuruluşlara hangi konuda olursa olsun intikal ettirilen evrakın tebligat işlemleri yapılır, memurlar vasıtasıyla, Müdürlükte işlem gören Dosyalara dosya kod numarası verilmesi, işin yazılması, arşive giren ve arşivden çıkan dosyaların arşiv memuru kontrolünde takibinin yapılması sağlanır.

MADDE 61) Gelen bir evrakın arşivde evveliyatının olup, olmadığı araştırılır,

MADDE 62) Evrakın evveliyatı varsa dosyasına eklenerek raportörüne ulaşması sağlanır ve zimmet kayıtları tutulur,

MADDE 63) Sonuçlandırılan ve çıkışı yapılan evrakın dosyasında hıfzı sağlanır,

MADDE 64) Müdür emriyle, Teftişe, Sayıştay’a, Mahkemeye veya Müdürlük dışında bir Resmi Kuruma gönderilecek dosyanın dizi pusulaları yapılır, bu tip dosyaların gölge dosyaları oluşturulur.      

YÜRÜRLÜK    :

MADDE 65) Bu yönetmelik Artuklu Belediye Meclisinin kabulü ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygun görüldükten sonra ilan edilmesi ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME       :

MADDE 66) Bu yönetmelik hükümlerini Artuklu Belediye Başkanı yürütür.