İmar ve Şehircilik Müd. 23/12/2014

 

ARTUKLU BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

MADDE : 1 AMAÇ

 

Belediye sınırlarımız içerisinde fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak, kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak,

 

MADDE : 2 KAPSAM

 

Bu yönetmelik Mardin Artuklu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenler.

 

MADDE : 3

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

MADDE 4 : DEYİMLER VE TANIMLAR : Bu yönetmelikte geçen

 

Belediye         : Mardin Artuklu Belediyesini

Başkanlık        : Mardin Artuklu Belediye Başkanlığını

Müdürlük        : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

Personel          : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli

 

MADDE 5 : İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI :

 

 1. Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak.
 2. Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.
 3. Kent arazilerini gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.
 4. Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini sağlamak.
 5. Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarını üretim koşullarının gelişmesini sağlamak,
 6. Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak.

 

MADDE 6 : MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

 

 1. Bu yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.
 2. Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkilileri yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
 3. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak.
 4. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.
 5. Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktiflerini vermek.
 6. Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek.
 7. Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak.
 8. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.
 1. Birim personelleri görev ve çalışmaları bakımından Müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
 2. Şefliklerde görevlendirilen personelin yapacağı iş ile ilgili görevlerinin neler olduğu Müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.

 

BÖLÜM II

 

GENEL İLKELER VE TANIMLAR

MADDE 7 :

A-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI :

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bugünkü kuruluşu görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.

 

1.       Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici, yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

2.       Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır. Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde İmar İşleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliğin üzerinde önemle durulmalıdır.

 

B- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

 

 1. Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır. Sorumluluk yetki ve görev birbirleriyle çok yakından ilgisi bulunan, birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek ve birbirlerinden güç kavramlardır.
 2. Görev, Yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar şunlardır.
 1. Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem vb. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi yada makamdan alınan “Hak” olarak yorumlanmaktadır.
 2. Her eleman görevini yapmamaktan eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur. Sorumluluk “bir görevin (nitelik,nicelik,süre,yöntem vb. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi yada makama karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır.
 1. Yetki devri yöneticilerin genel yönetim görevlerine daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar. Yetkiyi devralan o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur. Bir göreve vekaleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o görevden dolayı sorumluluk yüklenilir.

 

MADDE 8 : MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ :

 

 1. Belediyenin imar ilişkin hizmetlerinin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin arttırılması bakımından Belediyenin imar sorunları açısı ile denetim konu işyerlerinin saptanması açısından veri tabanları oluşturmak.
 2. Belediyenin ima ile ilgili hizmet hedeflerinin yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak saptamak.
 3. Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli bilgileri çeşit, miktar maliyet olarak ayrıntılarıyla belirlemek.
 4. Belediyenin imar hizmetleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve finansal olanakları belirlemek ve beldenin imar gereksinimlerini yarattığı güç ile karşılaştırmak.
 5. Oluşturulan yeni çalışma sisteminde elde olunan ilk sonuçlardan sonra hedefleri gözden geçirmek ve olanaklar ve gereksinimleri irdeleyerek yeniden saptamak.
 6. Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlamak.
 7. Yıllık eylem programına koşut olarak aylık ve haftalık çalışma planları hazırlamak.
 8. Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde olunan performans, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek ve alınması gereken yeni ve ek düzeltici, geliştirici, nitelikli önlemler planlamak.

ı. Alt birimin personeli arasında iş birliği ve uyumu sağlamak.

 1. Alt birimin görev ve çalışmaları yönünden biriminin Müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

m. Müdürlüğün çalışma konularının belirlendiği 6. maddedekilerden alt birim ile ilgili çalışmaları yapmak.

n. Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak.

o. Alt birimde görevlendirilen personelin yapacağı iş ile ilgili görevlerinin neler olduğu Müdür ve ilgili ünitenin alt birim şefi tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.

 

(1)   ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA İŞLEVLERİ :

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı olarak işlevlerini yürütür.

 

 1. Nazım planın uygulanmasına yönelik “uygulama imar planı” yapmak.
 2. Planlamış olanlarda, gerekli durumlarda plan değişikliği veya plan revizyonu yapmak.
 3. Belediye ölçeğinde ve özelinde kentsel veri tabanı oluşturmak;

i. –Nüfus Projeksiyonları,

ii. –Göç Hareketleri,

iii. –Demografik Yapı,

iv. –Ekonomik Temel,

v. –Konut stoku, konut gereksinimi ve açığı

vi. –Düzensiz konutlarla ilgili olarak;

 1. –Coğrafi alan
 2. –Nüfus
 3. –Sosyal özellikler

vii. –Kentsel gelişme ve büyüme eğilimleri

viii. –ve öteki ilgili parametreler oluşturmak,

 1. Kentsel, çevre kalitesinin planlanması ve yönetimi için gerekli önlemleri almak,
 2. Kentleşmenin ve yapılaşmanın hava fotoğrafları yolu ile izlenmesini sağlamak,
 3. Kentsel dönüşüm planları yapmak
 4. Toplu konut arsaları üretmek
 5. Dar ve küçük ölçekli özel alan planlaması ve projelendirmesi çalışmalarına ivme kazandırmak
 6. Yeni kentsel gelişme ve yerleşme alanları planlamak ve yaratmak,
 7. Yaşanabilir kent adacıkları oluşturmak,
 8. Gecekondu önleme bölgesi planları yapmak,
 9. Doğal ve tarihi sit alanları saptamak,
 10. Bireysel plan değişikliği isteklerini değerlendirmek

 

(2)   İMAR UYGULAMA BİRİMİNİN İŞLEVLERİ;

 

 1. İmar, ıslah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek,
 2. Koruma amaçlı imar planı, uygulama imar planı ve ıslah planına göre bina yapmak için dilekçe ile başvurulara, istenilen belgelerin getirilmesi sonucunda, arazide halihazır tespit yaparak imar durum belgesi hazırlamak,
 3. Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek,
 4. Vaziyet planlarını onaylamak,
 5. Uygulama, ıslah ve parselasyon planlarında meydana gelen hata ve çelişkileri ilgili ünitelere iletmek, hataların ortadan kalkmasını sağlamak,
 6. İmar adalarının etütlerini yapmak ve yapılanma koşullarını belirlemek,
 7. Proje öncesi istikamet ve su basman vizeleri yapmak.

 

 

(3)   HARİTA BİRİMİNİN İŞLEVLERİ ;

 

 1. Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.
 2. İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları güncellemek.
 3. Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin mülkiyet sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,
 4. 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro kontrolleri yapmak.
 5. Hisseli yapılaşmış alanlarda, mülkiyet sorununun çözümü için 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, bu çalışmaların arazi ve büro kontrolleri yapmak.
 6. Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için arazide istikamet krokileri, tanzim etmek.
 7. Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18.madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek.
 8. Park Bahçeler Alt Biriminin istemi doğrultusunda park alanlarını tespit ederek park yapımını sağlamak.
 9. Fen İşleri Müdürlüğünün istemleri doğrultusunda park alanlarını tespit ederek park yapımına katkıda bulunmak,
 10. Planlama Biriminin istemleri doğrultusunda yapılacak olan Kent Merkezi Kentsel Tasarım Planına giren kadastral mülkiyetlerin, kat irtifakı ve kat mülkiyeti taramalarını Tapu Sicili Müdürlüğünde yapmak ve Planlama Birimine vermek.
 11. Belediye mülklerinin üzerindeki işgallerin tespitini yapmak.
 12. Ruhsatlı yapılacak binalar için, imar durumu, vaziyet planı, kadastro çapı ve aplikasyon krokisine göre zemine giderek ölçmek, istikamet krokilerini çizmek, hazırlamak; çizilen kroki doğrultusunda yapılacak yapıyı ölçmek ve zemin aplikasyonunu yapmak, yerleştirmek işlemleri yanı sıra; İstikamet ve projelerine göre ruhsat alınarak yapılan yapının zeminine gidilerek istikamet krokisi, vaziyet planı ve proje ölçülerine uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
 13. Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 17.maddesine göre, satılması zorunlu ola parsellerin satış işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak.
 14. 2981/3290 Sayılı Yasa’nın 10/c maddesinin (imar ıslah uygulaması ) uygulanması sonucunda tapu kütüğüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti işlemlerini, yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak.

 

 

(4)   İNŞAAT RUHSAT BİRİMİNİN İŞLEVLERİ :

 

İnşaat ruhsatı almak isteyen mülkiyet sahiplerine, inşaata başlamadan önce;

 

 1. Dilekçe
 2. Tapu fotokopisi ve son bir ayda Tapu Sicil Kaydı
 3. İmar durum çapı
 4. Aplikasyon krokisi
 5. Arsa rayiç bedeli
 6. Numarataj belgesi
 7. Yapı Sahibi Kimlik Fotokopisi (Şirket ise Ticaret Odası Belgesi,İmza Beyanı, Vergi Levhası)
 8. Şantiye Şefi Sözleşmesi (Kimlik Fotokopisi, Mezuniyet Belgesi, Oda Kimlik fotokopisi)
 9. Yapı Sahibi ve Müteahhit Arasındaki Sözleşme, Şirket Yetkilisi Kimlik Fotokopisi
 10. Yapı Müteahhidi Vergi Levhası, Ticaret odası kaydı
 11. Takım Proje 3’er Nüsha (Mimari,Statik,Elektrik,Makine)
 12. Proje müelliflerinin Oda sicil durumun belgesi,TC Kimlik Numaraları
 13. Yapı denetim firması izin belgesi (noter onaylı fotokopisi)
 14. Yapı denetim şirketi yetkili imza beyanı
 15. YDK hizmet sözleşmesi
 16. YİBF
 17. YDK taahhütnamesi
 18. Proje Kontrol föyü
 19. Yapı denetim hizmet bedelinin(%10) yatırıldığına dair dekont
 20. Zemin Etüt Raporu(Jeoloji müh-Jeofizik müh.) ortak hazırlanan
 21. Denetçilerin TC numaraları denetçi belgesi, ikametgah,imza beyanı fotokopisi
 22. Belediye yapı ruhsatı harcının yatırıldığına dair dekont
 23. Temel Aplikasyon (Harita müh.)TUS
 24. Projelerin dijital ortamı(Mimari Proje)
 25. Kat İlavesi yapılan binalar için performans analizi raporu
 26. İmar durumu ve istikamet krokisine göre projeleri incelemek, Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat harçlarını hesaplamak, tahakkuk ettirmek.
 27. Yapılacak yapının, tapusunu, çapını, röperli krokisini, imar durumunu, istikamet krokisini, ilgili mühendis odalarından ve ilgili kurumlardan onaylı mimari projesini, deprem yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacak betonarme projelerini, inşaat mühendisinin statik hesaplamasına esas teşkil edecek jeoteknik veya jeolojik zemin etüt raporunu,
 28. Proje müelliflerinin sicil durum belgelerini, fenni mesul taahhütnamelerini;
 29. 5 kat ve üstü için Asansör Avan Projesini; 10 kat ve üstü için çift asansör ve avan projesini; 8 kat ve üstü için paratoner hesabını; İncelemek ve inceleme sonucunda herhangi bir eksik görülmezse Yapı Ruhsatını düzenlemek.
 30. Belediye sınırları dahilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri ve bağımsız birimlerin Genel İskan ve Kullanma izinlerini hazırlamak, inşaatı tamamlanan binaların ilgililerin yazılı istemleri üzerine onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak,kontrolü yapılan bina için genel iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden raporları (Tedaş, Meski, Sığınak, Asansör, Yangın Tesisatı) ile ilişiksiz yazıları (emlak vergi ilişiği ve SSK borcu yoktur yazısı) istendikten sonra genel iskan raporu düzenlemek, raporda bağımsız birimlerin niteliğini, oturumunu, numaralarını belirtmek,
 31. İnşaatı tamamlanan binalara Genel İskan düzenlemesinin ardından bağımsız birimlerin ayrı veya toplu olarak kullanma izinlerini tanzim etmek. Ayrıca inşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek.
 32. Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izinlerini, talep olduğunda suret olarak vermek,
 33. Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,
 34. Müracaatlarda onaylı proje ve eklerine uygun olamayan yada projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisine yazı ile cevap vermek,
 35. Genel İskanı alınmış, ancak kullanma izni alınmamış bağımsız birimleri tespit edip müracaatlarını sağlamak,
 36. Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek,
 37. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışarak bilgi vermek,
 38. Emlak beyanına esas bilgileri vatandaşa sunmak.
 39. Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapılmasını önlemek için bölgeler oluşturularak, çalışma programı çerçevesinde sürekli izlemek, saptamak, irdelemek.
 40. Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı bina yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla tespit etmek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, inşaata asmak ve tebliğ edilemezse bir örneğini mahalle muhtarına bırakmak.
 41. Ruhsatsız veya Ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı Kanunun 32. maddesine göre ruhsata uygun hale getirilmesi ve 42. maddesi uyarınca cezai işlem için tespit tutanağını hiç bekletmeden Belediye Encümenine göndermek.
 42. Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve/veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse tutanak ve varsa yapı sahibinin itirazı ile birlikte dosyayı, gerekli kararı almak üzere Belediye Encümenine göndermek.
 43. Belediye Encümeninin yıkıma ilişkin kararlarını gereği için Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.
 44. Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak.

 

 

(8) ADRES BİRİMİNİN İŞLEVLERİ:

 

 1. Kenti planlamak ve hizmet vermek için kenti sokak sokak, adres adres tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak. Mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak. Sabit adres standardını sağlamak.
 2. Oluşturulan kent bilgi sisteminin alt yapısıyla çevre ve emlak vergilerinin toplanmasına katkıda bulunmak; inşaat ruhsatının verilmesinde kolaylık sağlamak, vb. hizmetlere altlık oluşturmak.
 3. Nüfus sayımı ile ortaklaşa çalışma yaparak, adres ve nüfusun eşleştirilmesini sağlamak, ulusal adres veri tabanı oluşturmak.
 4. Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak.
 5. Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak.
 6. Cadde, sokak, meydan, üstgeçit, park ve bahçelere isim verilmesi meclise sunmak.

 

 

IV- ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 9 :

TÜM PERSONEL:

 

 1. Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.
 2. Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
 3. Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
 4. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.
 5. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

 

 

MADDE 10 :

GELEN-GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER:

 

 1. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
 2. Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 

MADDE 11:

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA :

 1. Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
 2. Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.

-          Gelen evrak dosyası

-          Giden evrak dosyası

-          Avans dosyası

-          Ayniyat, demirbaş dosyası

-          Genelge ve bildiriler dosyası.

 1. Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre tespiti.

 

 

MADDE 12:

Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

Belediye dışı yazışmalar Başkan imzası ile yürütülür.

Belediyeler, dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. Doğrudan da dış yazışma yapar.

 

V-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 13:

Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 14 :

Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin/Artuklu Belediye Başkanı yürütür.