Zabıta Müdürlüğü 23/12/2014

 

T.C

MARDİN ARTUKLU BELEDİYESİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanimlar

 

Karar No       : 57232796-2014/23

Karar Tarihi   : 01/07/2014

 

Amaç:

 

MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; kanun, nizam ve ilgili di?er mevzuat?n, Belediyelere yükledi?i görevlerin yerine getirilmesi kapsam?nda; Belediye taraf?ndan Beldenin düzeni, esenli?i, huzur, sa?l?k ve temizli?i ile, nizam ve intizam?n?n sa?lanmas?, belde halk?n?n ya?am kalitesinin art?r?lmas? çerçevesinde, genel çevre trafik v.b. mahalli mü?terek nitelikteki ihtiyaçlar? ile ticaretin geli?tirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile Belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sa?l?kl? bir biçimde devam? için; kanunlar?n ve ilgili di?er mevzuat?n, Belediyeye verdi?i yetki çerçevesinde; Belediye emir ve yasaklar?n?n konulmas?, uygulanmas? ve uymayanlar hakk?nda gerekli idari yapt?r?mlar?n yerine getirilmesi amac? ile düzenlenmi?tir.

 

Kapsam:

 

Madde 2-(1) Bu yönetmelik, Artuklu  Belediyesi yetki s?n?rlar? içerisindeki tüm kent halk?n?,  kent halk?na hizmet veren bütün Belediye birimlerini, kent halk?na hizmet sunan ve Belediyenin ruhsat?na tabi olarak çal??an tüm i?yerlerini ve çal??anlar? ile Belediye s?n?rlar? ve mücavir alanlar? içerisindeki; gerçek ve tüzel ki?iler ile kamu ve özel, bütün kurum ve kurulu?lar? kapsar.

 

 

Hukuki Dayanak:

 

Madde 3-(1) Bu yönetmelik; 5393 say?l? Belediye Kanunu,  15/05/1930 tarih ve 1608 say?l? Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâm? Cezaiye Hakk?nda 16 Nisan 1340 Tarih ve 486Numaral? Kanunun Baz? Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 say?l? Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi, 2005/9207 say?l? ??yeri Açma ve Çal??ma Ruhsatlar?na ili?kin Yönetmeli?e dayan?larak düzenlenmi?tir.

 

 

Tan?mlar:

 

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Belediye: Artuklu Belediyesini,

b) Belediye Ba?kan?: Artuklu Belediye Ba?kan?n?

c) Belediye Meclisi: Artuklu Belediye Meclisini,

d) Belediye Encümeni: Artuklu Belediye Encümenini,

e) Belediye Zab?tas?: Artuklu Belediye Zab?tas?n?,

?fade eder.

?K?NC? BÖLÜM

 

Belediye Emir ve Yasaklar?

 

 

Huzur ve Sükün ?le ?lgili Emir ve Yasaklar:

 

MADDE 5-(1) Huzur ve sükunla ile ilgili uyulmas? gerekli kurallar ?unlard?r.

a) Kamuya aç?k alanlarda genel ta??t araçlar?nda gezici izinsiz çalg?c?l?k ve seyyar  sat?c?l?k yapmak.

b) Yap?l??lar? görünümleri ve kokular? ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahats?z edecek, çöp, sakatat, ya? deri vb. gibi ?eyleri aç?kta ta??mak.

c) Aç?k alanlarda bulunan ve kamunun kullan?m?na sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksad? d???nda kullanmak.

ç) Cadde, sokak ve meydanlarda (park, ye?il alan ve bo? alanlar) mangal veya ate? yakmak.

d) Belediyece tayin edilmi? olanlar d???nda umumi çe?melerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla in?aat?na, evine su almak, çe?menin etraf?n? kirletmek ve devaml? i?gal etmek, bu yerlerde her çe?it e?ya, ta??t arac? ve hayvan y?kamak.

e) Belediyece yasaklanm?? yerlerde aletli veya aletsiz spor yapmak, oyun oynamak.

f) Konut bölgesinde ve yak?n çevresinde, yap?m i?lerinde kullan?lan ve gürültü ç?karan alet

ve i? makineleri ile, k?? mevsiminde hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri d???nda, yaz mevsiminde hafta içi 08.00 - 19.00 saatleri d???nda çal??ma yapmak. Pazar günleri yap?lacak her türlü tamirat, tadilat, in?aat faaliyeti vb. i?leri sabah saat 10:00’dan önce ak?am hava karad?ktan sonra yapmak.(?lgili belediyesinden izinli olanlar hariç) Zab?ta Daire Ba?kan? bu saatleri de?i?tirmeye yetkilidir.

g) ?ehrin meskun ve Belediyece yasaklanan sahalar? dahilinde bulunan ev ve apartmanlar?n herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes ve evcil hayvanlar?n?n beslenmesine mahsus yerler yapmak yada bulundurmak.

?)Belediye s?n?rlar? içerisinde ba??bo? hayvan gezdirmek ve hayvanlar? belediyemize ait ye?il alanlarda otlatmak.

h) Her türlü belediye mallar?na zarar vermek ( Belediye mallar?na zarar veren re?it olmayan çocuklar?n velileri sorumludur.)

?) Belediye Zab?ta memurlar?n?n vazifelerini yapt?klar? esnada, görevlerini engelleyecek ?ekilde kar??mak, zorluk ç?karmak, yanl?? bilgi vermek ve as?ls?z ihbarda bulunmak.

i)  Belediyenin belirledi?i yerler d???nda hayvan sat??? yapmak.

j) ?? yerleri önünde sat?? ve davet amac? ile ç???rtkanl?k.

k) Çevreyi rahats?z edecek ?ekilde, yüksek sesle ba??rmak, klakson çalmak, ?ehir içerisinde izin almaks?z?n ramazan davulu çalmak, durarak veya gezerek, ses yükseltici cihazla veya cihazs?z, sat?c?l?k ve ilan-reklam yapmak,

l) Konut bölgelerindeki i?yerlerinde; so?utucu motor, fan, klima vb. cihazlar?n, konutlar? ve çevreyi rahats?z etmeyecek ?ekilde gerekli ses ve ?s? yal?t?m?n? yapt?rmamak,

m) Turist olarak ?ehre gelen yabanc?lara, ilgili kurumlardan tercümanl?k belgesi olmadan ve turistlerin r?zas? d???nda zorla tercümanl?k yapmaya çal??mak, hanutçuluk yapmak.

n) Apartmanlarda oturanlar?n müsaadesi d???nda, huzur ve sükunu bozacak ?ekilde binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü i?ler yapmak, geceleri saat 21:00’den sonra sessizli?i bozacak ve ba?kalar?n?n uykusuna mani olacak ?ekilde tamirat, tadilat gibi gürültülü i?ler yapmak ve yüksek ses ç?karan ev aletlerini çal??t?rmak.

o) Ev ya da bahçede veteriner raporu al?nmam?? süs hayvan? bulundurmak.

ö) Evinde ve bahçesinde ilgili mevzuat?na ayk?r? olarak hayvan besleyerek çevrenin huzur ve sükununu bozucu sa?l???n? tehdit edici davran??ta bulunmak ve kom?usunu rahats?z etmek.

p) ?ehir içinde büyükba? ve küçükba? hayvan beslemek, a??l ve ah?r yapmak,

 

r) Her türlü bina, apartman ve i?yerinden soka?a, ???kl??a ve kom?u yan parsellere tecavüz edecek ?ekilde soba borusu, baca ç?karmak, ç?kan dumanla ve koku ile rahats?zl?k vermek yasakt?r.

s) Konutlarda bodrum ve emsali yerlerde kolayl?kla yanabilen ?eyleri biriktirmek, koku yap?c? maddeleri depo etmek, konut ve i?yerlerinde hurda e?ya ve at?klar?n? izin almadan biriktirmek veya yakmak.

?) Bo? arsa içinde çad?r veya buna benzer barakalar yapmak ve depo etmek ( Arsadaki olumsuzluklar arsa sahibi taraf?ndan ihtara ra?men giderilmedi?i takdirde Belediye taraf?ndan gerekli düzenlemeler yap?l?r ve masraflar? %20 fazlas? ile ilgilisinden tahsil edilir ).

t) Cadde, sokak ve kald?r?mlar ile bo? alanlar? izin almadan, izin al?nsa bile gerekli güvenlik tedbirlerini almadan kömür, odun, e?ya v.b. malzeme dökmek veya bekletmek.

Yasakt?r.

 

Temizlikle ?lgili Emir ve Yasaklar:

 

MADDE 6-(1) Temizlikle uyulmas? gereken kurallar ?unlard?r.

 

a)   Her türlü y?k?mlarda, etraf? rahats?z edici toz ve topraklar?n etrafa yay?lmas?na mani olacak tedbir almamak.

 

 

b)   Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini t?kayacak veya fena koku  ne?reden maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizli?i için ruhsats?z baca  açmak, kanal veya kanal ba?lant?s? yapmak.

c)    Etraf? kirletecek veya fena koku ne?redecek deri, gübre, paçavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak.

d)   Binalar?n, abidelerin, yer alt? ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlar?n?, cadde ve sokaklarla tretuvarlar? tebe?ir, ya?l? boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, ?ekil çizmek ve kirletmek.

e)      Kirli, ya?l? veya pis k?yafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etraf?n? kirletecek, lekeleyecek, i?rendirecek malzeme, e?ya vs. ile kalabal?k aras?na girerek halk? rahats?z etmek.

f)       Çe?me, sebil ve havuzlar? kirletmek, öteberi atmak, buralarda e?ya ve hayvan y?kamak, sulamak.

g)      Binek ve ko?um gayesiyle kullan?lan hayvanlar?n yerleri kirletmesine meydan vermek.

h)  ?ehir içerisinde kapal? ve aç?k alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak.

?)  Seyir halindeki araçlar?n yayalar üzerine su ve çamur s?çratmas?, araçlardan d??ar?ya çöp, ka??t,sigara izmariti vb. ?eyler at?lmas?.

i)     Asfalt kaplamal? yollarda ve tretuvarlarda, araçlar?n tamirat? esnas?nda, yollar? ve tretuvarlar? tahrip edecek ve kirletecek fiillerde bulunmak.

j)     ??yerlerinde belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kab? bulundurmamak.

k)   Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç y?kamak.

l)  Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum at?klar?, çöp ve süprüntü kavram? içine girmeyen malzeme ve imalat at?klar?n?, her müessese kendi imkanlar? ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalar?na ta??maya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek.

m)Belediyelerce belirlenen çöp kaplar?na (Plastik çöp torbas?, Çöp kovas?, Çöp bidonu) çöp kapsam?na girmeyen maddeleri koymak,    

 

 

Çöp ve süprüntü kapsam?na girmeyen maddeler:

 

1) Her türlü in?aat art?klar?, ta?, tu?la, molozlar (Çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve at?klar?.

2) Evlerden ç?kacak kereste ve odun parçalar?.

3) Bilumum imalathane ve fabrika art?klar?.

4) Tamir edilen yol art?klar?, yol çamur ve molozlar?.

5) Budanan, kesilen ve k?r?lan a?açlar, a?aç dallar?, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi at?klar?, kalorifer, kül ve cüruflar?.

6) Çöp kapsam?na giren maddeleri üstü kapal?da olsa çöp toplama saatleri d???nda cadde, sokak ve meydanlara ç?kartmak, b?rakmak.

 

Çöp ve süprüntü kapsam?na giren maddeler:

1) Mutfak ve yemek art?klar?, odun külleri.

2) Bilumum konserve, ya? tenekeleri, ilaç kutu ve ?i?eleri, cam parçalar?, plastik kutu, kova, küçük bidon vs.

3) Elektrik süpürgesi art?klar?, süpürge art?k ve süprüntüleri, her türlü ka??t, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yollar?n kardan temizletilmesi.

4) Ev diki? art?klar?, paçavra ve bezler.

5) A?aç yapraklar?, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri.

6) Daimi ve geçici Pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri.

7) Sahipsiz her türlü hayvan le?leri (Sahile vuranlar dahil)

8) Soba külleri.

 

n) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda hal? vb. ?eyler y?kamak, Apartman yönetimlerinin belirledi?i gün ve saatlerin d???nda hal?, kilim vb. silkelemek.

o) Binalardan d??ar?ya ç?kan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sular?n?n, ak?nt? ve s?z?nt?s?na mani tedbir almamak, ya?mur suyu borular?n? varsa ?ehir kanal?na ba?lamay?p aç?kta b?rakmak.

ö) Balkon, pencere ve teraslara etraf? rahats?z edici koku ne?redecek madde sermek.

p) Ev ve i?yerlerinin d?? duvarlar?, kap? içleri vs. boyand??? vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.

r)Bina yüzleri y?kan?rken veya kald?r?mlarda temizlik yap?l?rken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek. (Temizlik 24:00 – 07:00 saatleri aras?nda gürültü ç?karmadan yap?lacakt?r.)

s) Mesken ,i?yerlerini ,araçlar? ve e?yalar? temizlerken kirli, çamurlu ve çirkef sular?n? yollara ve yaya kald?r?mlar?na ak?tmak..

?) Her türlü bina ve in?aat dahilinde ç?kan sular? yollara ve yaya kald?r?mlar?na ak?tmak.(Zaruri hallerde bu gibi bo?altmalar en yak?n kanal ?zgaras?na hortum vas?tas?yla ak?t?labilir.)

t) Binalar?n cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden ta?acak ?ekilde, kurutmak ve havaland?rmak maksad? ile çama??r vesaire asmak.

u) Park, bahçe, yol, kald?r?m gibi kamuya ait ortak kullan?m alanlar?na çerez kabuklar?, izmarit ve sak?z ile her türlü çöpü atarak çevrenin kirletilmesine sebep olmak,

ü) Her türlü moloz, hafriyat ve kat? at??? geri dönü?üm tesisleri, kat? at?k tesisleri veya belediye ve kamu kurumlar?nca belirlenen döküm sahalar? d???ndaki alanlara dökmek,

v) ?ehir içerisinde el arabas?, at arabas?, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda ka??t vb.?eyleri toplamak ve depo etmek.

y) Her çe?it e?ya ve malzemenin yükleme, bo?altma ve tamiri s?ras?nda yerleri ve etraf? kirletmek.

z)Cadde, sokak ve meydanlara k?? mevsiminde 17:00 yaz mevsiminde 20:00 saatlerinden önce çöp ç?kartmak, b?rakmak .

 

(2)- a) Çöp ve süprüntü kapsam?na giren ve girmeyen maddeleri çöp toplama, biriktirme ve muhafaza edilen yerler d???na b?rakmak.

b) Yollara paspas atmak yasakt?r.

c) Mesken ve i?yerlerinin d?? cephelerine tak?lmas? uygun görülen klimalar?n sular?n? ve balkon korkuluklar? ile pencere d???na konan saks?lar?n sular?n? aç??a ak?tmak.

Yasakt?r.

 

 

 

Nizam intizamla ilgili emir ve yasaklar :

 

MADDE 7-(1) Nizam ve intizam ile ilgili uyulmas? gereken kurallar ?unlard?r.

a)  Yükleme, ta??ma, ve bo?altma i?lemleri halk? rahats?z etmeyecek ?ekilde yap?lacakt?r.  Bu i?lemler yap?l?rken  cadde ve sokaklar uzun süre i?gal edilmeyecek, i?lem bittikten sonra  etraf temiz olarak b?rak?lacakt?r.

b) Kümes, ah?r ve a??l hayvanlar?n? sokaklara b?rakmak, park, bahçe, arsa, cami ve di?er mabetlerin avlular?nda otlatmak, Belediyece tayin edilen cadde ve yollar d???ndaki yollardan ve meydanlardan geçirmek.

c) Belediyece konulmu? her nevi sokak levhalar? ile kap? numaralar?n?, durak tabelalar?n?,çe?me musluklar?n?, çöp kutular?n? sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlar?n? bozmak,k?rmak, dü?ürmek, yerlerini de?i?tirmek.

ç) Apartman, i?han? vb. çok katl? binalarda hane numaralar?n? belirtmemek,apartmanlar?n ortak kulan?m alanlar?nda, i?han? giri?lerinde ve pasajlarda geli? geçi?i engelleyici her türlü i?gale yol açmak, apartman ve i?hanlar?nda çöp torbalar? vb. ?eyleri merdiven bo?lu?una veya koridorlara koymak.

d) Belediyenin bak?m ve sorumlulu?unda olan, kamunun yararland??? ve gelip geçti?i yol kenarlar?, ye?il alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, a?açlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, a?açlar? ve fidanlar? kesmek ve budamak, çiçek koparmak, a?açlara ç?kmak veya bu hareketleri hayvanlara yapt?rmak, hayvan ba?lamak, a?açlara ilan yap??t?rmak, sal?ncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, ?ekil çizmek, tahrip etmek.

e) Belediyenin bak?m ve sorumlulu?unda olan, kamunun yararland??? ve gelip geçti?i yol kenarlar?na, duvarlara, alt geçitlere, köprü ayaklar?na, elektrik direklerine her türlü yaz? yazmak, resim yapmak, boya yapmak yasakt?r.

f) Umumi havuzlarda yüzmek, var ise bal?k tutmak veya bal?klara zarar vermek, umumi parklardaki an?t ve eserlere zarar vermek.

g) Belediyeden izin al?nmaks?z?n i?yerleri önüne tente, siperlik yapmak, tretuvarlar?n üzerine her çe?it i?aret levhas?, reklam panolar? dikmek ve bahçelerden sarkan a?aç dallar?n?n yaya geçi?ini engelleyecek ?ekilde a?a?? sarkmas?na meydan vermek.

?) ?mar Kanunu’nda bahsi geçen her türlü yap?lar? ve tamirleri Belediyeden ruhsat almadan veya al?nan ruhsatnameye ayk?r? olarak yapmak veya yapt?rmak. Yollar ve meydanlar üzerinde yap?lan in?aat, in?aat tamir i?lemleri ve y?k?m i?lemlerini tahta perde çevirmeden yapmak, toz ç?karmak, moloz vs. dü?mesine meydan vermek, yollardaki a?açlar ve mecralara, yeralt?ndaki ve havadaki nakil hatlar?na zarar vermek, in?aat malzemelerini sokaklarda i?lemek, kum kireç vb. ?eyleri do?rudan in?aat alan?na dökmemek.

h) ?n?aatlar?n görünür alanlarda tan?t?c? ve uyar?c? levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak.

?) Toprak, kum, m?c?r, kömür tozu ve tala? gibi maddeler ta??yan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmas?na ve uçu?mas?na mani olmak üzere kamyonlar?n üzerini branda ile örtmemek.

i) Kap?, pencere, duvar, saçak gibi d??ar?dan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak has?r, çuval, bez vs. gibi görünü?leri çirkin ?eyleri asmak, takmak.

j) Binalar?n caddeden görülecek k?s?mlar?na çirkin manzara arz eden renk ve ?ekilde öteberi koymak, sucuk, past?rma vs. gibi g?da maddelerini asmak ve kurutmak.

k) Bo? arsalar?n sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapat?p muhafaza alt?na almamak.

l) Herhangi bir izin almadan, kald?r?m ve yollarda kaz? yapmak.

m) Dükkanlar?n sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs. çakarak öteberi asmak.

 

 

 

n) Meydan, cadde ve bulvarlarda bulunan i?yerlerinin geceleri kent esteti?ine uygun ?ekilde olmayan ???kland?rma kullanmak, çevreye rahats?z edici  lazer ????? kullanmak.

o) Resmi Bayram günlerinde i?yerlerine Türk Bayra?? asmamak. ( Bayraklar standarda uygun olacak, y?rt?k, ütüsüz ve rengi soluk olmayacakt?r.)

ö) Tüm kamu kurulu?lar?na ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini k?rmak, bozmak ve tahrip etmek.

r) Binalar?n tamam?n? veya kör cephe dâhil herhangi bir cephesinin k?smen veya tamamen s?vas?z, boyas?z b?rakmak, çevrenin özelliklerine göre yap?lar aras?nda uyum sa?lamamak, güzel görünüm elde etmek amac?yla Belediye Meclis Karar? ile belirlenmi? d?? cephe boya ve kaplamalar? ile çat?n?n malzeme ve rengine uymamak.

Yasakt?r.

Sa?l?k, Emniyet ve Selametle ilgili emir ve yasaklar:

 

MADDE 8-(1) Sa?l?k, emniyet ve Selametle ilgili uyulmas? gereken kurallar ?unlard?r.

a) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azg?n ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunlar? tedbir almadan yedekte götürmek, vah?i hayvanlar? ?ehre sokmak ve ticari amaçla te?hir edip oynatmak.

b) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sa?l?k belgesi olan men?e ?ahadetnamesi ve Hayvan Sa?l?k Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanlar? ?ehre sokmak veya bunlar? ?ehrin içinde bir yerden bir yere götürmek (Nakle ait tertibat?n özellikleri belediyenin mütehass?s memurlar?nca tespit edilir.)

c) Kald?r?mlarda, yaya yollar?nda ve meydanlarda futbol oynamak, haval? tüfekle at?? talimi yapt?rmak, uçurtma uçurmak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçlar? kullanmak.

ç) Belediyeye kay?t edilmemi?, numara almam??, a??lama i?lerini süresi içinde yapt?r?lmam??, tasmas?z, a??zl?ks?z, yulars?z veya yular? gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaks?z?n etrafa zarar verecek ?ekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanlar? serbest, ba?? bo? b?rakmak ve ?ehir içinde hayvan ko?turmak, belediye veterinerli?inden karnesi olmayan ve a??lar? yap?lmam?? evcil hayvanlar? evde beslemek.

d) Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çal??malarda renkli ???klarla tehlikeyi belirtmemek.

e) Toplu ta??ma araçlar?n?n kap? ve pencerelerinden tehlikeli olacak ?ekilde ba? ve kol

ç?karmak, bu araçlar?n fren, zil, kampana vs. gibi iç tesisat? ve tertibat?n? kar??t?rmak ve bu araçlara hareket halinde veya durak d???nda durdu?u zaman binmek veya araçtan atlamak.

f) Belediyeden ruhsat almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin alt? ayda bir defa vize i?lemine esas gerekli hayvan muayenesi yapt?r?lmam?? hayvanlar? ko?umda kullanmak.

g) Yol üzerindeki binalar?n yüzlerine bayrak, levha, afi? ve benzerlerini sa?lam bir ?ekilde sabitlememek.

?) Binalar?n yüz taraf?ndaki pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaks?z?n çiçek saks?s?, testi ve her türlü e?ya koymak.

h) ?ehrin içindeki arsalarda bulunan sarn?ç, kuyu, kireç kuyusu, ho?tan kuyusu, mahzen vs. gibi çukurlar? üstü aç?k bulundurmak veya etraf?n? çevirmemek, gerekli emniyet tertibat?n? almamak.

?) Kalorifer veya ?s?t?c? cihazlarla ?s?t?lan otel, tiyatro, sinema gibi yerlerin ?s? dereceleri hava ?artlar?na göre (+15) dereceden a?a?? dü?ürülemez. Yukar?da bahsi geçen yerlerde kontrol için termometre bulundurulmas? mecburidir. Kalorifer ve ?s?t?c?lar?n 15 Kas?m tarihinden Nisan ay? sonuna kadar yak?lmalar? zorunludur. Ancak, bu tarihler d???nda ?s? bina içerisinde (+15) dereceden a?a?? dü?tü?ü takdirde dahi yak?lmas? mecburiyeti vard?r. Bu yasa?a uymayanlar hakk?nda yasal i?lem yap?l?r.

i) Belediye Encümenlerince tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ah?r? yapmak, hayvan beslemek.

 

 

j) Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir ?ekilde alt kata su, baca vb.s?z?nt?ya meydan vermek.

k) Pazaryerleri, cadde ve sokaklarda et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller, kuru yemi?, tatl?, lokum ve bisküvi gibi ürünlerin aç?kta sat??? yasakt?r.

l) G?da sevkiyat?na uygun ?artlar? ta??mayan araçlar ile g?da sevkiyat? yapmak.

m) Her türlü bina, Apartman ve i?yerinden soka?a, ???kl??a ve kom?u yan parsellerinde bulunanlar? rahats?z edecek ?ekilde soba borusu ve baca ç?kartmak, ç?kan duman ve koku ile rahats?zl?k vermek.

n)??yerlerinden, evlerden ve apartmanlardan soka?a, ???kl??a ve yan parsellerinde bulunan arsalara çöp vb. ?eyler atmak.

o) Yaya ve araç trafi?ini aksatacak biçimde mülkiyet s?n?r? d???na ta?arak merdiven veya kademeli giri?ler yapmak .

Yasakt?r.

MADDE 9-(1) Yang?n ile ilgili emir ve yasaklar.

a) Dükkan, ma?aza, imalathane, fabrika gibi halk?n al??veri? yapt??? yerler ile umuma aç?k olan ve halk?n toplu bir ?ekilde bulundu?u yerlerde yeter say?da yang?n söndürme cihaz? bulundurulmas? mecburidir.

b) Apartman, ??han?, Otel, Hamam, F?r?n ve imalathanelerin bulundu?u binalardaki bacalar?n y?lda en az bir kez temizletilmesi mecburidir.

c) Hava kirlili?inin önlenmesi amac?yla Fabrika, f?r?n, Han, Hamam, Pansiyon, Otel, i?han?ve apartmanlardaki bacalara siklon veya sulu filtre tak?lacak, bunlar devaml? surette çal???r durumda olacak ve bacalar çevre binalardan 2 metre yükseklikte olacakt?r.

ç) ?ehir dahilinde meskün sahalar aras?nda dolu veya bo? olarak LPG tüp kamyonlar? ile akaryak?t tankerlerinin park edilmesi yasakt?r. Bu tür araçlar Belediyece belirlenen alanlara park edilecektir.

d) Halk?n toplu olarak bulundu?u yerler ile mutfak bölümü bulunamayan bilumum i?yerlerinde yemek pi?irme, çay yapma vb. amaçl? olarak LPG tüpü kullanmak yasakt?r.

Mezarl?klarla ilgili emir ve yasaklar:

 

MADDE 10-(1)Mezarl?klarla ilgili uyulmas? gereken kurallar ?unlard?r.

a)  Mezarl?klar? çeviren duvar, parmakl?k vs. gibi manilere ç?kmak ve t?rmanmak, mezarlar?n üstüne ç?kmak veya oturmak, çiçek, fidan, a?aç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmu? e?ya ve i?aretleri kald?rmak, yerlerini de?i?tirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlar?n? ihlal ve mezarl?klara zarar vermek ve ölülere kar?? hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.

b) Sarho?lar?n, dilencilerin, seyyar sat?c?lar?n, yan?nda velisi bulunmayan çocuklar?n mezarl?k içine girmesi.

c) Güne? batt?ktan sonra mezarl?klara her ne sebeple olursa olsun girmek.

ç) Mezarl?klarda Belediyeden ruhsat almaks?z?n her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yapt?rmak.

d) Mezarl?klarda belediyenin izni olmadan vatanda?lar?n dini duygular?n? istismar ederek para yada herhangi bir bedel kar??l???nda dua yada Kuran okumak.

e) Mezarl?k içerisinde her türlü kümes hayvan?, küçükba? ve büyükba? hayvan otlatmak.

f)Bu yönetmeli?in umumi yerlerde yap?lmas?n? men etti?i fiilleri mezarl?klarda yapmak.

Yasakt?r.

 

Hayvan Ölüleri ile ilgili emir ve yasaklar:

 

MADDE 11-(1) Belediyece hayvan ölülerini yakma f?r?n? veya hayvan mezarl??? yap?l?ncaya kadar hayvan ölüleri hakk?nda uyulmas? gereken kurallar ?unlard?r.

a) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun aç?kta b?rakmak,

umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek, (Ah?r ve a??l hayvanlar?n?n ölüleri bu hususta Belediyece haz?rlanm?? özel vas?talarla nihai i?lemi yap?lacak yere kadar ölü hayvan?n nakli kabul edilecek tarifeye göre yap?lacakt?r. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri taraf?ndan koku?maya meydan verilmeden ?ehir d???nda, hayvanlar taraf?ndan e?ilip ç?kar?lmayacak surette gömülecektir. Bunlar g?da maddelerine veya insanlara mahsus e?yay? nakle veya insan ta??maya mahsus araçlarla ta??nmayacakt?r.)

b) Kedi, köpek ve kümes hayvanlar?n?n ölülerini kokutmadan hususi yerlere, hayvanlar taraf?ndan ç?kar?lmayacak ve koku ne?retmeyecek ?ekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalar?na teslim etmemek.

c) Bula??c? hastal?klar neticesinde veya ?üpheli olarak ölen hayvanlar? Mahalli Belediye Ba?kanl?klar?na veya Müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için Hayvan Sa?l?k Zab?tas? nizamnamesi hükümlerine göre i?lem yapt?rmamak. Yasakt?r.

 

Daimi ve Geçici Pazar Yerleri ?lgili Emir ve Yasaklar:

 

MADDE 12-(1) Daimi ve geçici Pazar yerlerinde uyulmas? gereken hususlar. (TS-10080 ve TS- 10081 standartlar?na göre haz?rlanan pazar yerlerinde nizam, intizam ve iktisadi nizamla ilgili çal??malar ?lçe Belediye Ba?kanl?klar?na ba?l? Belediye Zab?talar?nca yürütülür)

a) Pazaryerlerinde pazarc? olarak faaliyet gösteren ki?ilerin Esnaf Odalar?na veya müstahsil ise Ziraat Odalar?’na kay?tl? üye olmalar? esast?r.

b)  Pazarc? esnaf?, ikamet etti?i ?lçe s?n?rlar? içerisinde en çok 2 adet Pazar yerinden tezgah tahsisi alabilecek ve bizzat tezgah?n?n ba??nda kendisi bulunacakt?r.

c) Pazarc? esnaf? kendisine tahsis edilen alan?n d???na ç?kamaz. Gerek halk?n geçece?i gerekse kom?u esnaf?n tezgah arkas?na geçi? için ayr?lan geçitleri kapatamaz.

ç) Hiçbir esnaf?n tezgah düzenlenmesinde kom?u esnaf?n sat?? yapmas?n? engelleyecek ?ekilde mal?n? a??r? derece y??mas?, tezgah?n? ileri ç?kararak kom?u tezgah?n önünü kapatmas? yasakt?r.

d) Pazarc?lar?n tezgah önünde gezmeleri, ba??rmalar?, ça??rmalar?, bir tak?m söz ve i?aretlerle mü?teriyi davet etmeleri yasakt?r.

e) Pazar yerlerinde her sat?c? bulundu?u yeri temiz tutacak, çevresini kirletmeyecektir.

f) Pazarc? al??veri?te kulland??? ölçü aletinin (terazinin) ve gramlar?n?n kolayl?k sa?lamak amac? ile görünür ve aleni ?ekilde kullan?lmas? zorunludur.Terazi ve gramlar?n?n tezgah gerisinde görünmeyecek bir ?ekilde kullan?lmas? yasakt?r.

g) Ölçüler kanununa göre temiz tutulmam??, damgalanmam??, hileli, ayar? bozuk her türlü teraziyi kullanmak yasakt?r.

?) Terazide hile yapt??? tespit edilen Pazarc?n?n terazisine el konur.Durum tutanakla tespit edilir. Bu tutana?a terazinin seri no’su yaz?lacak ve terazi imha edilecektir. Bilahare imha edilen terazinin akibeti San. Tic. ?l Müdürlü?ü Ölçü ve ayarlar servisine bildirilir. Terazinin çift kefeli veya elektronik olmas? yap?lan bu i?lemi durdurmaz.

h) Tart?lacak ?eylerin a??rl???na tesir edecek ve al?c?y? bedelinden fazla zarara sokacak derecede kal?n ka??t vb. ?eyler kullanmak yasakt?r.

?) Pazarc? pazar?n bitimini müteakip pazaryerine hiçbir mal ve malzemesini b?rakmayacakt?r. Bilahare bu alan?n belediyece temizli?i s?ras?nda mal ve malzemenin görebilece?i zarardan ötürü pazarc? hiçbir hak iddia edemez.

i) Belediyenin önceden tayin ve ilan etti?i yerler ve zamanlar d???nda Pazar kurmak yasakt?r.

j) Pazarc? esnaf? Pazar yeri ilan edilmi? alandaki numaratajland?r?lm??  tezgahlar?n haricinde veya Pazar yeri olarak ilan edilmi? alanlar?n d???nda (sokak aralar? vb. yerlerde) hiçbir surette tezgah kuramaz, sat?? yapamaz.

k) Pazar dahilinde sat??a sunulan g?da maddelerinden 5996 Say?l? Veteriner Hizmetleri G?da ve Yem Kanunu gere?ince üzeri kapat?lmas? zorunlu olan g?da maddelerinin (Pi?mi? veya pi?memi?) üzerlerinin daima kapal? olmas? ve sat??a arz edilen maddelerin fiyat etiketinin konmas? mecburidir.

l) Pazar yerlerinde mevcut sat?? tezgahlar?n? kullanan pazarc?lar tezgahlar?n?  ba?kas?na kiraya veremez, satamaz.

m) Pazarc? esnaf? Maliye, Hal Müdürlü?ü, Belediye Zab?ta Müdürlüklerince yap?lacak denetimlerde satt??? ürünün faturas?n?, irsaliyesini vb. gibi belgeleri ibraz etmek zorundad?r. Geçerli belge ibraz etmeyenler hakk?nda idari para cezas? uygulan?r.(Üreticiler hariç)

n) Pazarc? esnaf?, pazarc? oldu?unu kan?tlayan pazarc? belgesini Pazar devam etti?i sürece bulundurmak zorundad?r. Pazarc? esnaf?, belediyenin belirlemi? oldu?u renk ve standartta temiz i? gömle?i giyecektir.?? gömle?inin sa? üst cebi üzerinde pazarc? esnaf?n?n ad ve soyad?n?n yaz?l? oldu?u isimlik bulunacakt?r.

o) Pazaryerlerinde yang?n ç?kmas?na neden olacak yahut can güvenli?ini tehlikeye dü?ürecek her türlü parlay?c?, yan?c?, patlay?c? maddeler kullan?lmas? ve bulundurulmas? (Bütangaz tüpleri, tiner, vb.) yasakt?r. Esnaflar?n tahsisli alanlarda tehlike do?urabilecek kimyevi maddeleri, atlama ve s?zma sureti ile çevreye zarar verebilecek her çe?it mal ve malzemeyi bulundurmalar? ve sat??? ile i?tigal etmeleri yasakt?r.

ö) Pazaryerlerinde, Pazarc?lar, kendilerine ayr?lan standlara görünümü ve niteli?i etkilesin veya etkilemesin hiçbir de?i?iklik ve ilave yapamazlar. Bu cümleden olmak üzere stand aralar?n?, duvarlar? y?kmak, geri yahut ileri almak yeni duvar örmek, d?? görünümü etkileyecek de?i?iklikler yapmak kapamak veya daraltmak gibi bütün ameliye ve i?lemler ile koruma amac?na yönelik kepenk ve benzeri ilavelerin yap?lmas? için Belediyeden izin al?nmas? gerekir.

p) Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak ?ekilde direk, levha, tabela benzeri ?eyler asmak, çakmak, dikmek, tan?t?c?, barak, pankart, flama asmak ve te?hir etmek, a??r? ve göz al?c? ?ekilde ayd?nlatma yapmak yasakt?r. ?htiyaç duyulmas? halinde Belediyeden izin al?nmas? zorunludur.

r) Pazaryerlerinde hal d???nda toptan mal sat??? yasakt?r. Bu amaçla pazaryerlerinde bulunan veya tesisi edilen her tür kantar istisnas?z tüm Zab?ta birimleri taraf?ndan toplatt?r?lacak ve bir tutanakla imha ettirilecektir. Cezai rüsumu ödenmek sureti ile toptan mal tutanakla imha ettirilecektir. Cezai rüsumu ödenmek sureti ile toptan mal satanlar?nda perakende sat?? yapmas? yasakt?r. Bu tür sat??lar ancak Zab?ta Müdürlü?ü gözetiminde tanzim sat?? mahiyetinde, gösterilen alan üzerinde sadece halka arz ?eklinde yapt?r?labilir. Bu alan sabit tahsis alan? olarak alg?lanamaz. Bu alan için herhangi bir ücret al?namaz. Tanzim sat??? yap?lan mal?n fiyat? o günkü veya hal kapal? ise bir önceki günkü azami hal sat?? fiyat?n? geçemez. Tanzim fiyat?n tespitinde mal kalitesine göre, belediyenin tespit edece?i fiyat baz olarak al?nabilir.

s) Pazaryerinde tüketiciye dönük perakende fiyatlar?n serbestçe arz ve talebe göre belirlenmesi esast?r. Perakende fiyatlar?n olu?mas? gereken e?ik fiyat?n?n üstünde kendi ç?karlar? do?rultusunda belirlemek amac? ile pazara gelen mal?n miktar?n? engellemek, gelen sat??a sunulmas?na mani olmak, tehdit ve zor kullanarak di?er bir esnaf?n mal?n fiyat?n? dü?ürmesine engel olmak, veya mal?n fiyat?n? yükseltmesi için bask? yapmak, pazar?n sevk ve idaresinde belediye taraf?ndan görevlendirilmi? ki?ilere bu yönde maddi ve manevi bask? yapmak, tehdit etmek, bu yönde organize suç ?ebekesi olu?turmak yönünde hakk?nda tespit yap?lan ki?iler ve bunlar?n birinci dereceden yak?nlar? Kocaeli  ili dahilinde tahsis alamazlar, adlar?na tahsis var ise bu tahsisler iptal edilir. Haklar?nda savc?l??a suç duyurusunda bulunulur.

?) Pazaryerlerinden, seyyar sat?c?lara mal veren pazarc?n?n var ise tahsisi/tahsisleri iptal edilir. Pazaryerlerinin d???nda, özellikle seyyar sat?c?larda; pazaryerinde olu?mas? gereken fiyatlar?n alt?nda fiyatla mal sat?lmas?n? sa?layan pazarc?lar?n derhal pazaryerleri ile ili?kisi kesilir.

t) Toptanc? hallerde üzerlerinde hal sat?? yeri kay?tl? olanlar pazaryerlerinde tahsis alamazlar. Ve yine hallerde nam ve hesaplar?na sat?lmak üzere mal gönderen müstahsil d???ndaki gerçek kurum ve ki?iler pazaryerlerinden tahsis alamazlar.

u) Geçici pazar yerlerinde kendi yeti?tirdi?i sebze ve meyveyi getirip satanlar, müstahsil olduklar?na dair Ziraat memurlu?u, yoksa ihtiyar heyetinden foto?rafl? müstahsil belgesi almak ve bu belgeyi daima yan?nda bulundurmak zorunludur..

ü) Pazar yerlerinde aç?kta, tezgahta içki içmek ve içirmek yasakt?r.

v) Pazar yerlerinde seyyar olarak çay, köfte vb. g?da maddelerinin sat???n?n izinsiz  yap?lmas? yasakt?r.

y) Pazarc? esnaf? i?tigal konusu d???nda faaliyette bulunmayacakt?r.

z) Belediye emir ve yasaklar?n? ihlal etmeyi al??kanl?k haline getiren, özellikle a?a??da belirtilen suçlar? isteyenlerin çal??ma Belgeleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilecektir.

1)      Bir y?l içinde 5 defa fatura ibraz etmeyenler,

2)      Pazar çizgilerini ihlal edecek ?ekilde sat?? yapanlar ve malzeme koyanlar,

3)      Hileli sat?? yapt??? ve Ölçüler kanununa ayk?r? hareket etti?i tespit edilenler,

4)      Çöp torbas? kullanmayan ve tezgah yerini temizlemeden b?rakanlar,

5)      ?ki hafta üst üste mazeretsiz olarak Pazar tezgah?n?n ba??nda bulunmayanlar,

6)      Görevli memurlara ve mü?terilere sayg?s?z ve kaba davran??larda bulunanlar,

7)      Aç?kta sat?lmas? yasak olan malzemeleri satanlar ile so?uk hava dolab? kullanmas? gerekti?i halde kullanmayanlar,

8)      Pazaryerini  kiraya verenler  ve devredenler,

9)      Pazar?n kalk?? saatine riayet etmeyenler,

   a.a) Etiketlerin kare, dikdörtgen, daire ve benzeri geometrik bir ?ekilde olmas? gerekir. Bunlar?n kolayl?kla görülebilir boyutlarda, üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçe?e uygun, yeterli büyüklükte ve ba?ka rakam, kelime ve i?aretlerle kar???kl??a sebep vermeyecek görünü?te olmas?, yan?lt?c? ve aldat?c? bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin tüketiciler taraf?ndan kolayl?kla görülebilecek ve hangi mala ait oldu?u aç?kça belli

olacak ?ekilde konulmas? gerekir. Etiket sat?? fiyatlar?n?n; ‘Türk Liras?’ veya k?saca ‘TL’  ?eklinde yaz?lmas? zorunludur. Etiketlerdeki fiyatland?rma litre ve kilogram baz?nda yaz?lacak, yar?m kilo …… TL gibi ifadeler yaz?lmayacakt?r.

 

Gezici ve Sabit Seyyar Sat?c?lar ile ?lgili Emir ve Yasaklar:

MADDE 13-(1) Gezici ve sabit Seyyar Sat?c?lar ile ?lgili a?a??daki kurallar uygulan?r.

a) Belediye ba?kanl???nca gezici ve sabit sat?c?l?k yapma izni olmadan sat?? yap?lmas? yasakt?r. (Gezici ve sabit sat?c?l?k yapmak isteyenler bir dilekçe ile belediyenin zab?ta müdürlü?üne müracaat edecek gerekli onay al?nd?ktan sonra, uygun görülenlere belirli bir i?galiye harc? kar??l???nda süreli izin verilebilecektir, verilen izin emsal te?kil edemez. Bu i?lem yap?l?rken zab?ta müdürlü?üne, nüfus cüzdan sureti ile her ikametgah de?i?ikli?inde yeni ikametgah teslim edilecek ve 6 ayda bir ikametgah senetleri ve izin i?lemleri yenilenecektir.)

b)Turist olarak ?ehre gelen yabanc?lara, ilgili kurumlardan tercümanl?k belgesi olmadan ve turistlerin r?zas? d???nda zorla tercümanl?k yapmaya çal??mak yasakt?r.

c)  ?zinsiz olarak gezici ve sabit  g?da maddesi sat??? yap?lamaz, ancak özel olarak bu i? için imal edildi?i belgelenen, g?da mevzuat? hükümlerine uygunlu?u ve TSE belgeli motorlu yada motorsuz araçlar ile gezici sat?? yap?lmas?na ilgili belediyesince izin verilebilir, bu izinlerde süreli olacakt?r.

ç) Gezici ve sabit sat?c?lar, ilgili belediyenin belirledi?i k?yafeti giymek zorundad?r, ayr?ca kullan?lacak araçlar için belediyelerin özel hüküm getirme hakk? sakl?d?r. Sat?c?lar belediye taraf?ndan verilen i? elbisesini giymek zorundad?r. Kulland?klar? i? elbiseleri, el ve yüzleri temiz olacakt?r. Yakalar?nda isim ve yapt??? i?i belirten yaka kart? takmalar? zorunludur.

d) ?zin alarak gezici ve sabit  sat?c?l?k yapan ki?iler portör  muayenelerini 6 ayda bir yetkili kurulu?lara yapt?racak ve bu muayene cüzdanlar?n? yanlar?nda ta??yacaklard?r.Yap?lan kontrollerde sa?l?k muayene cüzdanlar?n? ibraz edemeyenler ve izin belgesinde yaz?l? ki?i haricinde biri taraf?ndan i?letilen tezgah?n izinleri derhal iptal edilir.

e) Simit türü benzeri unlu mamüllerin sat??? için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda sat?? yap?lmas? ?art? ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekanla kapal? olacak, ürünlere kesinlikle ç?plak elle temas edilmeyecektir. Bu araçlar?n camekan?nda sat??a ç?kt??? f?r?n veya yap?m yerinin ismi, adresi ve fiyat? yazan 20x20 ebad?nda bir levha as?l? olacakt?r.

f) Gezici ve sabit olarak izinli sat?? yapanlar, satt?klar? mal? nereden ald?klar?n? belirten al?? faturas?n? daima yanlar?nda bulunduracak ve her isteyi?te göstereceklerdir.

g) Gezici ve sabit  sat?c?lar?n aç?kta yada ambalajs?z, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmalar? yasakt?r.

?)Yüksek sesle ba??rarak ve ses yükseltici araç­larla ve hoparlörlü araçlarla veya durarak sat??, reklam, ilan yap?lamaz.

h) Haz?r g?da (fast-food) türü g?da maddesi sat???na uygunlu?u yetkili birimler taraf?ndan onaylanm?? motorlu vas?talar içinde g?da maddesi satan gezi­ci ve sabit sat?c?lar, sat?? yapmak istedikleri alan hangi belediyenin görev yetki sorumlulu?unda bulunuyor ise o yerin belediyesinden izin alacakt?r. Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekan? tertiplenemez.

?) Motorlu vas?talarda haz?r g?da (fast-food) türü g?da maddesi sat?labil­mesi için bu vas?talarda müteaddit havaland?rma menfezleri bulundurulacakt?r. Bu vas?talar?n haz?r g?da (fast-food)  türü g?da maddesi sat???ndan ba?ka maksatla kullan?lmas? ya­sakt?r.

i) Motorlu vas?talarda mamul g?da maddesi sa­tan esnaf?n bu maddeleri ruhsatl? imal yerlerinden almala­r? ve belgelemeleri  mecburidir.

j) Motorlu araçlar ile sat?? yap?labilmesi için, ??yeri Açma ve Çal??ma Ruhsatlar?na ?li?kin Yönetmelikte bu i? için aranan özelliklere uyulur.

k) Belediye Ba?kanl???m?z s?n?rlar? içerisinde ekonomi ve ticaretin geli?tirilmesi ve kay?t alt?na al?nmas? amac?yla izinsiz sat?? yapan seyyar sat?c?lar faaliyetten men edilir,  izinsiz sat?? yapan seyyar sat?c?lar?n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas? ödenmeyerek iki gün içinde geri al?nmayan g?da maddeleri ilgili birim amirinin onay? ile g?da bankalar?na, cezas? ödenmeyerek otuz gün içinde geri al?nmayan g?da d??? mallar ise yine ilgili birim amirinin onay? ile yoksullara verilir.

 

Trafik ve Toplu Ta??ma  ?le ?lgili Emir ve Yasaklar:

 

MADDE 14-(1) ?ehiriçi trafik ve toplu ta??ma araçlar? ile ilgili a?a??daki kurallar geçerlidir.

a) Duraklaman?n yasakland??? ve bir trafik i?areti ile belirtilmi? oldu?u yerlerde araç park etmek yasakt?r.

b) Yaya geçitleri, yaya kald?r?m?, okul geçitleri ve di?er geçitlere her ne ?ekilde olursa olsun araç park etmek yasakt?r.

c) Kav?aklarda, rampalar, tüneller, köprüler ve ba?lant? yollar?nda 5 metre mesafe içerisinde  park etmek yasakt?r.

ç) Otobüs, , taksi duraklar?nda ve özürlü araç park yerlerinde park etmek yasakt?r.

d) Park eden araçlar?n yan?nda (çift s?ra ) park etmek yasakt?r.

e) Belirlenmi? yang?n musluklar?n?n, otobüs duraklar?, sivil ve resmi otoparklar?n?n 5 metre her iki yönünde park etmek yasakt?r.

f) Belirli ki?i veya kurumlar için belirlenmi? ( kamu binalar? önü, yük indirme bindirme cepleri) yerlerde park etmek yasakt?r.

g) Ukome taraf?ndan al?nm?? kararlara istinaden herhangi bir bölgede yap?lan alt yap? ve üst yap? çal??ma bölgelerinde park etmek yasakt?r.

?) Araç park etmek için yer ay?rma amaçl? veya araç park edilmesini önlemek amac?yla yollara ve kald?r?mlara zincir çekmek, çiçeklik vb. ?eyler koymak yasakt?r.

h) ?ehir içinde amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler d???nda her türlü araç park etmek yasakt?r.

?) Belediye s?n?rlar? içerisinde, toplu ta??ma araçlar?n?n, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmi? duraklar haricinde yolcu almas?, indirme yapmas?, bekleme yapmas?, park etmesi yasakt?r.

i) UKOME karar? ile park etmenin kesinlikle yasak oldu?u belirlenen yerlerde motorlu yada motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek yasakt?r.

j) Ruhsatl? otoparklar d???nda park eden araçlardan ücret almak ve de?nekçilik yapmak yasakt?r.

k) ?ehir dahilinde meskün sahalar aras?nda dolu veya bo? olarak LPG tüp kamyonlar? ile akaryak?t tankerlerinin park edilmesi yasakt?r. Bu tür araçlar Belediyece belirlenen alanlara park edilecektir.

l) Kamuya ait alanlarda hurda araçlar park halinde b?rak?lmayacakt?r. Hurdaya ç?kar?lmam?? araç da  olsa uzun süreli park halinde bulundurulmayacakt?r.  Hurda veya hurdaya ç?kar?lmam?? ama görüntü kirlili?i yaratan (tekerleri olmayan,  y?pranm??, kullan?lmaz durumda bulunan) araçlar Belediye taraf?ndan çekici ile  çektirilerek yedd-i emin alt?na al?narak gerekli cezai müeyyide uygulan?r.

m) Toplu ta??ma araçlar?n? temiz bulundurmamak yasakt?r.

n)  Belediyece yasaklanm?? yerlerde hayvanlar?n çekti?i araçlarla trafi?e ç?kmak yasakt?r.

o) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu ta??ma araçlar? ile ilgili ald??? kararlara uymamak yasakt?r.

ö) Kamu alanlar?nda ticari amaçla araçlar? park halinde b?rakarak arac?n üzerine “Sat?l?k-Kiral?k”

gibi levhalarla ticari faaliyette bulunmak yasakt?r.

p) Halk?n dinlenmesine mahsus alanlara, belediyemiz taraf?ndan belirlenmi? saatler d???nda araçla giri? yaparak, arac?  park halinde b?rakmak yasakt?r.

r) Kamu veya özel otopark giri?-ç?k??lar?na araç park ederek araç giri? ç?k??lar?na  engel olmak yasakt?r.

s) Belediyemize, belediyemiz ortaklar?na, i?tiraklerine ait alanlar?n her ne suretle olursa olsun i?gal edilmesi yasakt?r.

 

 

 

?lan ve Reklam ?le ?lgili Emir ve Yasaklar:

 

MADDE 15-(1) ?lan reklam ve tan?t?m faaliyetleri ile ilgili a?a??daki kurallara uyulmas? gerekmektedir.

a) Artuklu Belediye s?n?rlar? içerisinde Artuklu Belediyesinin ?lan Reklam yönetmeli?ine ayk?r? olarak ilan reklam unsuru konulamaz.

b) Belediyeden  izin al?nmadan herhangi bir ?ekilde süreli yada süresiz tan?t?m amaçl? stand açmak ve gösterilen yerler d???nda  faaliyet göstermek.

c) Belediyece izin verilmeyen yerlere ka??t afi? yap??t?r?lamaz, bez afi? as?lamaz.

d) Belediyemizin sorumlulu?unda bulunan bölgelerde izinsiz anket yapmak ve yapt?rmak, el ilan? ve bilgi brö?ürü da??tmak ve da??tt?rmak.

Yasakt?r.

?K?NC? KISIM

Belediyenin Ruhsat?na Tabi ??yerleri

 

B?R?NC? BÖLÜM

Genel Hükümler

 

MADDE 16-(1): Belediyenin ruhsat?na tabi i?yerleri ve burada çal??an ki?iler a?a??daki genel hükümlere uymak zorundad?rlar.

a) ??yeri amaca uygun bir ?ekilde tasarlanm??, temiz ve ayd?nlatmas? yeterli olacakt?r.

Temizlik s?hhi ve fenni usullerle toz kald?rmadan ve i? saatleri d???nda yap?lacakt?r. Çal??an elemanlar?n eli yüzü ve üst ba?lar? temiz ve düzenli olacakt?r.

b) ??yerinin havaland?rma tertibat? bulunacak, ?s?tma ve havaland?rma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olan? ile yap?lacakt?r.

c) Tek ruhsatla aç?lan ve birden fazla faaliyet alan? bulunan i?yerlerinde her faaliyet dal? için ilgili bölümlerde öngörülen ?artlar ayr?ca aranacakt?r.

ç) On ki?iden fazla çal??an? bulunan müstakil i?yerlerinde dinlenme yeri, k?yafet de?i?tirme kabini, bay ve bayan için ayr? tuvalet bulunacakt?r. Ancak birden fazla i?yerlerinin bulundu?u i? han?, i? merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullan?labilir.

d) ??yerinde üretilen çöp ve benzeri at?klar?n toplanmas? ve muhafazas? için gerekli tedbirler al?nacak ve at?k suyun uygun bir ?ekilde tahliye edilmesini sa?layacak ba?lant? bulunacakt?r.

e) Aç?kta yiyecek ve içecek sat?lan, depolanan ve servisi yap?lan i?yerlerinde, yiyeceklerin haz?rland??? bölümlerin tabanlar?, duvarlar? ve yiyece?in temas etti?i yüzeyler seramik,mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, y?kanabilir ve dezenfekte edilebilir, tavanlar bu?ulanmay?, küflenmeyi önleyici nitelikte olacakt?r. Yiyecek haz?rlama ve pi?irme bölümünde olu?an buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacakt?r. Bardak ve tabaklar cam veya porselen ka??k, çatal ve b?çak paslanmaz çelikten olacakt?r.

f) ?tfaiye raporu almas? gerekmeyen i?yerlerinde, çal??anlar?n ve mü?terilerin güvenli?ini sa?lamak amac?yla yang?na kar?? önlemler al?nacakt?r.

g) Umuma aç?k istirahat ve e?lence yerleri ve 30 ki?iden fazla çal??an?n bulundu?u i?yerlerinde yang?na kar?? gerekli önlemlerin al?nd???n? gösteren itfaiye raporunda belirtilen tedbirlerin al?nm?? olmas? gereklidir. 30 ki?iden az çal??an?n bulundu?u i?yerlerinde gerekli yang?n söndürme tertibat? ve aleti bulunacakt?r.

?) Umuma aç?k istirahat ve e?lence yerleriyle, ki?ilerin yo?un olarak giri? ç?k?? yapt??? di?er i?yerlerinde giri? ve ç?k??lar ayr? kap?dan olacak ve yang?na kar?? ayr?ca tahliye ç?k??? bulunacak, yang?n ç?k??lar? ???kl? tabela ile gösterilecektir.

h) Umuma aç?k istirahat, e?lence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde ?ehir ?ebekesine ba?l? su bulunacak. Bu tür i?yerlerinde çal??an elemanlar?n üst, ba?, k?l?k k?yafetleri düzgün ve temiz olacakt?r.

?) Umuma aç?k istirahat ve e?lence yerleri, konaklama yerleri, dü?ün salonlar?, lokantalar ve benzeri i?yerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarlar? mermer,  seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, y?kanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kapl? olacakt?r. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacakt?r.

i) ?? merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullan?ma ayr?lm?? yeter say?da lavabo ve tuvalet varsa, buralarda aç?lan i?yerleri için ayr?ca tuvalet ve lavabo ?art? aranmaz.

j) Canl? müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler d???nda ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halk?n huzur ve sükununu bozacak ?ekilde yay?n yap?lmas? durumunda, canl? müzik izni verilirken i?letme sorumlusuna tebli? edilerek verilen “Canl? Müzik ?zni” iptal edilir. ??letme sorumlular?, canl? olarak veya elektronik cihazlarla yap?lan müzik yay?n?n?n tespit edilen saatleri a?mamas?n? ve gerekli ikaz levhalar?n?n i?yerine as?lmas?n? sa?lar.

k) Belediyenin ruhsat?na tabi i?yerlerinde ilgili belediyelerinden al?nm?? ruhsat, vergi levhas?, sat???n? yap?yorsa alkollü içki sat?? ruhsat?, Pazar günleri aç?k kal?yor ise Pazar günü çal??ma izni, 30 ki?iden fazla çal??an?n bulundu?u i?yerlerinde ve umuma aç?k istirahat ve e?lence yerlerinde ilgili itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgelerin i?yerinde bulundurulmas? gerekmektedir.Soruldu?unda ibraz edilecektir.

l) Belediyenin ruhsat?na tabi i?yerlerinde ilgili belediyenin ruhsat veren makam? taraf?ndan haz?rlanm?? ve tasdik edilmi? tefti? defteri bulundurulacak, dolan defterlerde 2 y?l müddetle muhafaza edilerek tefti? için gelen yetkililere gösterilecektir.

m) G?da sat??? yap?lan ve umuma aç?k yeme içme, istirahat ve e?lence yerlerinde çal??an personelin mutlaka sa?l?k raporu yada sa?l?k muayene cüzdanlar? i?yerinde her zaman haz?r bulundurulacakt?r ve her alt? ayda bir bu muayeneler ilgili kurumlara yapt?r?lm?? olacakt?r.

n) Ruhsat?nda belirtilen i?ten ba?ka i? ile i?tigal edilmesi yasakt?r.

o) Belediyenin Ruhsat?na tabi i?yerleri belediyece tespit ve ilan edilmi? bulunan açma ve kapama saatlerine riayet edeceklerdir. ??yerleri ilgililerince, belediyece tayin edilmi? açma kapama saatlerini gösteren en az 20x30 ebatlar?nda bir levha, mü?terilerin d??ar?dan görebilecekleri bir yere as?lacakt?r.Kapama saatinden  evvel gelen mü?teriler i?i bitene kadar müessesede kalabilirler,fakat yeniden mü?teri al?nmaz.Müesese sahipleri ve i?çiler i?leri tedvir ve temizlik maksad?yla kapama saatinden itibaren (kap?lar? kapamak ve kapal? tabelas?n? asmak süretiyle) müessesede kalabilirler.

ö) Belediye,Vak?flar ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlü?ü’ne  ait olupta kiraya verilen WC’ler Belediyece tayin edilen fiyat tarifesine uymaya mecbur olup, fiyat tarifesi kolayca görülüp, okunabilecek yerde as?l? olacakt?r. Belediye ruhsat?na haiz di?er i?yerlerinde mü?teri tuvaletlerinden ücret al?nmayacakt?r. Tuvaletlerde sabun, s?v? sabun, peçete ve tuvalet ka??d? bulundurulmas? zorunludur.

p) ??yerlerinde belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kab? bulundurulmas? zorunludur.

r) Son kullanma tarihi geçmi?, bozulmu?, koku?mu?  g?da maddelerinin  sat??? yasakt?r. Bu gibi mallar müsadere edilerek imha edilir. ?mha i?leminde  ç?kabilecek masraflar kar?? taraftan tahsil edilir.

s) Belediyece verilen  veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife d???nda mü?teriden fa