İnsan Kaynakları ve Eğt. Müd. 23/12/2014

 

T.C

MARDİN ARTUKLU BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

 

 

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam,Dayanak tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1)  Bu yönetmelik Artuklu Belediye Başkanlılığı İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünün görev,yetki ve sorumluluklarıile çalışma usul ve esaslarını kapsar

MADDE 2 (1) Bu yönetmelik Artuklu Belediye Başkanlılığı İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünün görevleri ile Müdür, Şef, Memur ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereği çalışan sözleşmeli personellerin görev. Yetki ve sorumluluklarını kapsar

Dayanak

MADDE 3 (1) İnsan kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48.49 maddeleri.4857 sayılı İş kanunu  5434 sayılı emekli sandığı kanunu, 5510 sayılı sosyal sigortalar5 ve genel sağlık sigortası kanunu ve 657 sayılı devlet memurları tanımlar.

MADDE 4 (1)  Bu yönetmelik uygulanmasında ;

a)      Belediye: Artuklu Belediyesini,

b)      Başkan: Artuklu Belediye Başkanını

c)      Başkan Yardımcısı: Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen başkan yardımcısını,

d)      Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

e)      Müdür: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

f)       Şef: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde kadrolu veya başkanlık oluru ile görevlendirilen şefi,

g)      Memur:657 sayılı D.M.K gereğince Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerce yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetleri yerine getirilen personeli,

h)      İşçi: Görev ve sorumlulukları iş verence tanımlanan ve 4857 Sayılı iş kanununa tabi sürekli olarak çalışan işçi ile 5620 sayılı kanunun ile belirli sürelerde çalıştırılan geçici işçileri,

i)        Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı belediye kanunun 49. Maddesi gereğince boş kadro karşılık gösterilerek belirli sürelerde çalıştırılacak personeli,

j)       Toplu İş Sözleşmesi: İşçi personelin tüm yasal haklarını belirleyen belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini,

k)      Kurul: İş ve işlemlerin yürütülmesi için kanun ve yönetmenliklerle kurulması zorunlu olan komisyonları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı belediye kanunun 48,49 maddeleri ve  10.04.2014 tarih ve 281968 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( Devlet Personel Bakanlığı)’ndan :                  belediye ve bağlı kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dahil yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe dayanarak Artuklu Belediye Meclisinin …../…../2014 tarih ve  2014/… Sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü idari yürütme organı olup, üst yönetici olarak Belediye Başkanına  veya Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef ve Birim personelinden oluşur.

(3) Müdürlüğe bağlı olarak;

a) Memur Özlük Şefliği

b) İşçi Özlük İşleri Şefliği

c) Eğitim Şefliği

d) Maaş Şefliği

e) Sivil Savunma Amirliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin nitelikleri, görev, yetki ve  sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7-(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir

a)      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, 657 sayılı kanunun atamaya ilişkin maddelerinde ön görülen ilkeler ve “ Belediyeler ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile bunlara bağlı Döner Sermayeli kuruluşlardaki memurun görevde yükselme ve unvan değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır veya bu hükümlere uyan nitelikli uzman personel 657 sayılı yasa gereği vekaleten başkanlık olur ‘u görevlendirilir.

b)      Şef, 657 sayılı kanunun atamaya ilişkin maddelerinde ön görülen ilkeler ve” Belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı Döner Sermayeli kuruluşlarındaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ve Başkanlık Makamı oluru ile görevlendirme yapılmak suretiyle de atanır

c)      Memurlar, KPSS Sınavı ile 657 sayılı kanunun atamaya dair ilişkin maddelerinde ön görülen ilkeler doğrultusunda atanır.

Müdürün görev ,yetki ve sorumlulukları

            MADDE 8--(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün göerev,yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir

a)      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün göreveri

1)      Müdürlüğü başkanlık huzurunda temsil eder

2)      Müdürlüğünün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir

3)      Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4)      Müdürlüğünün sevk, idare ve disiplininden sorumludur

5)      Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar

6)      Müdürlüğünün harcama yetkilisi ve müdürlükçe çalışan personelinin birinci sicil amiridir.

7)      Müdürlüğün çalışma usül ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8)      Müdür bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

9)      Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

b)      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yetkileri

1)      Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevleri başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme , tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2)      Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına  önerilerde bulunma,

3)      Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisi,

4)      Disiplin amiri olarak personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını verme yetkisi,

5)      Müdürlüğe bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi

6)      Sorumlu olduğu tüm görevlerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

7)      Geçici sürede görevde bulunamayacağı surede, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makam onayına sunma yetkisi

8)      Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibarı ile görev dağılımı yapma yetkisi

9)      Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi

c)      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün sorumlulukları

1)657 Devlet memurları kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklendiği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğe bağlı şeflikler ve görevleri

MADDE 9--(1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı  çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Bakanlık Genelge ve bildirimleri çerçevesinde üst amirlerin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun gecikmesi eksiksiz olarak yürütülmesinde müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir

(2)  Bağlı Şeflikler ve Müdürlükleri

            a) Memur özlük işleri şefliği

1)  belediyemize ilk defa atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda tüm işlemleri yapmak

2) Müdürlüklerde görevlendirilen memurların müdürlüklerden gelen öneri üzerine adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adaylarının asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adaylarında ilişkilerinin kesilmesi işlemlerini yapmak,

3) Memurların kurum içi kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak,

4) Memur disiplinin iş ve işlemlerinin takibini yapmak,

5) Disiplin kurulunu oluşturma,disiplin cezalarına ilişkin işlemlerini yapmak

6) Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işini yapmak

7) Memur personelinin her yıl kademe ile ilerlemesi ve üç yılda bir derece terfilerinin yapılması kadro derecesi yönünden mağduriyeti olanlarının kadro değişiklik terfilerinin yapılması

8) Emekli, istifa, nakil gelen ve nakil giden, açıktan atama ve sözleşmeli personel atamalarını yapmak

9) Memur personelin 657 sayılı yasasının 76. Maddesi çerçevesinde görev yerlerini ve görevlerinin değiştirilmesini sağlamak

10) Memur personelinin okul bitirmeleri veya sigorta işlemlerinden dolayı intibak işlemlerini yapmak, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerini belediyede ki hizmetleri ile birleştirme işlemlerini yapmak

11) Memur personelin işe giriş- çıkış bildirgelerini düzenlemek 5434 sayılı yasaya tabi olarak çalışan memurların sağlık aktivasyon işlerini yapmak

12) Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak

13) Personel özlük dosyalarının takibini yapmak

14) Sendika ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

15) Memurlarla ilgili açılan personel davalarına ilişkin çalışma ve kanuni işlemleri yapmak

16) İl İlçe idari kurul kararlarını ve Danıştay kararlarını ilgililere ve daire amirlerine tebliğini yaparak, alınan tebllüğ belgelerini ilgili kuruma göndermek.

17) Yeni atanan,  nakil gelen memurların kimlik kartı düzenlemesini ve talepli dilekçelerine istinaden yeniden memur kimlik kartı düzenlenmesini sağlamak,

18) 1,2,3, derece kadrolarında bulunan memurların talepleri üzerine Yeşil Pasapot müracaatına ilişkin işlemlerini yapmak.

19) Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak,

20) Memurların Yıllık izin onaylarını hazırlamak

21)Memurların yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlem yapmak.

22) İzinlerini yurt dışında isteyen memurların yurt dışı izin evraklarını hszırlayarak gerekli işlemleri yapmak,

23) Memurlardan beş yılda bir mal beyanı ve değişiklik halinde ek mal beyanı almak,

24) Hastalık raporları yıl içinde 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerekheyet raporuna dönüştürülmesi için gerekli işlemleri yapmak,

25)  5393 Sayılı yasanın 49. Maddesine göre kurumumuzda görev yapan sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yapmak

26)  Kamu istihdamı ile ilgili do kadro, derece, Ünvar, ihdas, iptal, işlemlerinin meclise sunulmak üzere hazırlamak,

27)  Memur personelin dilekçelerine istinaden İlgili makama yazılacak yazıları yazmak,

28) Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer niteliklerdeki diğer görevleri yapmak,

 

b) İşçilik Özlük İşleri Şefliği

1) Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanunun, tüzük, yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İşçi Bulma Kurumlarından işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabıl etmek

2) Özürlü, eki hükümlü ve terör mağduru işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili işlemler yapmak,

3)İşe alınanların işe giriş bildirgelerini tanzim etmek, Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmek,

4) Personele kimlik kartının çıkartılmasını sağlamak

5)İşçilerin yer değiştirme silahaltına alınma ve terhis nedeniyle iş akitlerinin askıya alınması ile göreve dönmeleri ile ilgili işlemleri yapmak,

6) Disiplin Kurulu oluşturmak, disiplin cezalarıyla ilgili işlemleri yapmak,

7) Tescil işlemleriyle sicil dosyalarını devir işlemlerini yapmak,

8)İşçilerin iş akitlinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli kanuni işlemleri yapmak

9) İşçi personellerin toplu iş sözleşmesi işlemlerini yapmak, tutanaklarını yazmak, sözleşme imzalanıncaya kadar  gerekli tüm işlemlerini yapmak, toplu iş sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek,

10) Yıllık izin onaylarını tetkik ederek onaylatmak,

11) işçi personelin kadro ve yönetmeliklerine göre bilgisayarlarda listelerin takibini günlük olarak güncelleştirmek, Müdürler arası kadro nakli işlemlerini yapmak,

12) İşçi unvanı değişiklikleri ile ilgili değişiklikleri yapmak,

13) Emeklilik ve istifa işlemlerini yapmak

14) Ücretli ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak,

15) Kıdem tazminatı çizelgelerini tetkik ederek onaylatmak,

16) Vefat, işten çıkarılma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik nedeniyle kayıt kapama işlerini yapmak,

17) İşçilerin hizmet birleştirme işlemlerini yapmak

18) İşçi hizmet akitlerini askıya almak, işlemlerini yapmak,

19) İşçi personeli ile ilgili dolu boş kadroları belirleme

20) Ücretli ücretsiz stajyer alımlarını iş ve işlemlerini yapmak

21) Müdürlük bütçesini hazırlamak

22) Müdürlük taşınırları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

23) Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak

 

c) Eğitim İşleri Şefliği

 

1)      Belediyemiz personelinin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre eğitim ihtiyaç analizi yapmak, çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak, kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmekle birlikte aday memurların yetiştirilmesi için gerekli mesleki eğitimin verilmesini sağlamak

ç) Maaş Şefliği

1)      Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek,

2)      Belediye Müdürlüklerimizin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş işlemlerini yapmak,

3)      Kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme,  hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak,

4)      Ödeme emri belgelerinin ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

5)      Memur personelin aylık emekli keseneklerini elektronik ortamsa göndermek,

6)      Memur personelin Yan Ödeme- Özel Hizmet cetvellerini her takvim yılı için hazırlayarak İl Mahalli İdaresine ve Sayıştay Başkanlığına onaylatmak,

7)      Personelin icra, nafaka, mali V.B borçlarıyla ile Belediyeye ilişkin borçlarının bordolarından kesilmesini sağlamak.

8)      Belediye Meclis ve Encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplayarak bordolarını düzenleyerek ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

9)      Stajyer personelin maaş bordolarını hazırlayarak ödemesini yapmak,

10)  Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgiyi, belge ve görüşlerini hazırlamak,

(2) Görev alanı içinde meydana gelebilecek doğal afetlerde arama ve kurtarma, görevlerinde yardımcı olunması

(3) Memurların görev yetki ve sorumlulukları

1) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler Başkanlık belge ve bildirileriyle mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla hükümlüdürler.

 

       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

       Hizmet ve görevlerin icrası, işbirliği ve koordinasyon

       Hizmetlerinin icrası

       MADDE 10- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)      Görevin Kabulü:  Müdürlüğe gelen evrak memur tarafından bilgisayar kayıtlarına işlenir, daha sonra müdür tarafından havalesi yapıldıktan sonra ilgili memura verilir.

b)      Görevin Planlanması: İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve müdürlükte görevli memur tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)      Görevin icrası: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevi gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İş Birliği ve Koordinasyon

                                MADDE 11-

1)      Birim içi iş birliği

a)      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne intikal eden evrakları havale eder ve şefliklere iletir

b)      Şefliklerde müdürün havale ettiği evraklarını alır ve görevli personel evrakları niteliğe göre inceler ve sonuca ulaştırır.

2)      Diğer Kuruluşlarda koordinasyon (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü valilik ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilere yapacağı önemli yazışmalarını sorumlu memur, şef ve müdürün parafı ile belediye başkanı veya ilgili başkan yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim

                         MADDE 12- (1) Personelin en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur

(2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgili yönlendirme yetkisine sahiptir.

Personel Özlük dosyaları

MADDE 13-(1) Özlük dosyalarının önemi, Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde,  kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında ve kamu hizmetinde ilişkilerinin kesilmelerinde özlük dosyaları başlıca dayanaktır,

Bu nedenle;

a)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce kurumunda çalışan tüm personel (Memur, sözleşmeli personel, işçi) birer özlük dosyası düzenlenir

b)657 sayılı D.M.K.’una tabi olarak görev yapan memur personelin özlük dosyalarının muhteviyatını ; 6111 sayılı kanunla özlük dosyalarının tutulması esasları ile özlük dosyaları yer alacak belgelere ilişkin usul ve esaslarına göre özlük dosyaları sekiz bölümden oluşmaktadır

1.      Buna göre kurumda çalışan memur, sözleşmeli personelin özlük dosaları sekiz bölüme ayrılarak tüm dosyaları personel bilgi sistemine kaydedilir

2.      Özlük dosyalarında genel olarak olması gereken evraklar bölümlerde ayrı ayrı bellidir. ( Nüfus cüzdan örneği, Öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evrakları, izin ve raporlar evraklar, derece ve kademe evrakları, disiplin mal beyanı, mahkeme kararları ve diğer evraklardır.)

                Disiplin Cezaları

MADDE 14-  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışan memur personel ile ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması Hakkında kanun hükümlerine ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütülür

(2) İşçi personel ile ilgili işçi disiplin işlemlerini, işçi disiplin kurulu tarafından ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

ALTINCI  BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15-  (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu yönetmelik belediye meclisi tarafından onaylanmasını takiben Web sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu yönetmelik hükümlerini belediye başkanı yürütür.