Kültür Sosyal İşler Müd. 23/12/2014

 

 

MARDİN ARTUKLU BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

I BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1 : AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı Artuklu Belediye Başkanlığı Kültür Ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

MADDE 2 : KAPSAM

Bu yönetmelik, Artuklu Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirtir.

 

MADDE 3 : DAYANAK

Artuklu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait iş bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

MADDE 4 : TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen ;

Belediye : Mardin Artuklu Belediyesini,

Meclis : Mardin Artuklu Belediye meclisini

Başkan : Mardin ili Artuklu ilçe Belediye Başkanı’nı

Müdürlük : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü.

Müdür : Kültür ve Sosyal İşler müdürünü

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğüne Bağlı tüm birimleri

Birimler : 1.Kültür ve Sosyal işler şefliği

2.Evlendirme şefliği

3.spor Birimi

4.Engelliler Birimi

Personel : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve bağlı tüm birimlerde görevli tüm personel.

II BÖLÜM

 

Madde 5 : PERSONEL

Artuklu Belediye Başkanlığı Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğünde bir Müdür; iki şef ile ihtiyacı karşılayabilecek, uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

MADDE 6 : BAĞLILIK

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür

 

III BÖLÜM

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

MADDE 7

a.)Ücretsiz Meslek Edindirme Kurslarıyla Belediyenin Sosyal,Kültürel,sanatsal ve Eğitici faaliyet görevlerini yerine getirmek

b). Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve turistik içerikli programlar uygulayarak, kentlilerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmek, kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak ve kentlileşme sürecine hız kazandırmak.

c).Kentte yaşayan insanların yurttaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yaparak tarihi, kültürel değerleri korumak ve ekonomik potansiyeli desteklemek amacıyla festival, kermes, sergi, fuar, panayır, gösteri, seminer, konferans, sempozyum, yarışma, müzik ve eğlence programları ve buna benzer diğer sosyal faaliyetleri yapmak,

ç)Yaygın, mesleki ve teknik eğitim programları uygulayarak, kentlileri çeşitli alanlarda bilgi, beceri ve meslek sahibi yapmak,

d)El emeği üretim, pazarlama ve satış merkezleri kurarak kentlilerin sanata olan ilgisini artırmak ve aile ekonomilerini güçlendirmek,

e.) Toplumun sanatsal oluşumuna katkı sağlamak amacıyla sergiler ,gösteriler, konserler, kurslar düzenlemek, topluma sanatı öğretmek sevdirmek ve bireyleri sanata teşvik etmek.

f). Sportif faaliyetler, El Sanatları,Görsel sanatlar, giyim Aksesuar, Gitar, Bağlama, Arbane, Taş,Telkari, Halı dokumacılığı, sanatları, Ebru, Resim, Diksiyon ve Hat, sinema,tiyatro,atölye ve üretim kursları Faaliyetlerini Düzenlemek,uygulamak.

g). Kentin ve bölgenin istihdam ihtiyacına yönelik,Kurslar açmak ve bireyleri bu kurslarla eğitip meslek edinebileceği alanlara yönlendirmek.

ğ). Kent yurttaşının sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif sorunlarının önlenmesi ve çözülmesi için gerekli etüt çalışmasının yapılması

h).Engellileri topluma kazandırmak,sorunları çözümünde destek sunmak,sosyal organisazsyonlar düzenlemek,eğitim,istihdam,ve engelli hakları konusunda danışmanlık yapmak,sosyal hayata adaptasyon için kurslar düzenlemek özel projeler,yardımlar,kurs,seminer,etkinlik,ziyaretler ve geziler düzenlemek.

ı).Sportif faaliyetlerle, çok amaçlı hizmet binalarının ve her türlü spor tesisinin kurulması,işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,amatör spor kulüplerinin desteklenerek,bölgemiz dahilindeki başarılı sporculara ve okullara ödül ve yardımlarının organizesini yapmak,sportif faaliyetler düzenlemek ve ilgili spor dallarında takımlar kurmak,öğrencilere yönelik yaz ve kış spor kursları açmak,kurum içinde vazifeli personele dönük çeşitli dallarda sportif turnuvalar düzenleyerek motivasyonu arttırıcı etkinlikler düzenlemek..Ayrıca iller ve bölgeler arası spor turnuvaları düzenlemek.

i) Kendilerine ilgili Makamlarca Evlendirme yetki ve görevi verilen Evlendirme memur’luğunun,birbirleriyle evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek,mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak evlenmeyi yapmak,Aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak,evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek,denetim yapmak isteyen yetkilerine gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük,dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak.

Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı nüfus müdürlerine karşı sorumludurlar evlendirme memurları Belediye başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır.

MADDE 8 :

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜNÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a)Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuat’ça belirlenmiş amaç, hedef, strateji, ilke ve değerler doğrultusunda Müdürlüğe ait plân, program ve bütçe önerisi hazırlatmak ve Belediye Yönetiminin onayına sunmak,

b)Müdürlüğün faaliyetlerinin onaylanan plân, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için Üst Yönetime bilgi vermek,

c)Müdürlük çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek,

ç)Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak,

d)Müdürlüğe bağlı faaliyet birimlerinin çalışmalarını izlemek, kontrol etmek, yönlendirmek, koordine etmek, oluşan aksaklıklara çözümler bulmak,

e)Sorumluluğuna verilen iş gücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak amacıyla gerekli denetim çalışmalarını yapmak .

 f)Kesintisiz bir çalışmanın yürütülmesi için Müdürlüğünün araç, gereç, malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için Üst Makamlara teklifte bulunmak,

 g) Öncelikle Müdürlük içinde olmak üzere, gerektiğinde Belediyenin Birimleri ile ve diğer kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek, gelen-giden evrakların havalesini yapmak ve takip ederek sonuçlandırılmasını, bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını, tüm belgelerin dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak ve birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki dış gelişmeleri ve yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak,

ğ)Belediye Başkanlığı, amiri veya diğer ilgili makamlar tarafından ani veya periyodik olarak istenen raporların hazırlanmasını sağlamak,

h)Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yaparak girişimde bulunmak,

ı)Personelin özlük işleri ile ilgili belgeleri incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak, devam ve izinlerini izlemek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak.

i)Personelin iş seyahatlerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan işlemleri sonuçlandırmak,

k)Kendisi de dâhil olmak üzere

, personelin her hangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yürütüleceğini belirlemek,

l)İmza yetkisini, Kurumun menfaatleri doğrultusunda ve yetki derecesine uygun olarak gerekli yerlerde kullanmak,

m)Görevlendirilmesi halinde diğer Yöneticilere vekâlet etmek,

n)Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak,

o) Hukuki mevzuattaki değişiklikleri takip etmek,

ö)Müdürlük işlerinin yürütülmesinde kullanılacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge gibi yazılı mevzuatın erişilebilir bir yerde bulundurulmasını ve her personelin bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamak,

ö)Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi vermek, amiri

tarafından istenen çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

IV BÖLÜM

GENEL iLKELER PLANLAMA VE KOORDİNASYON

MADDE 9 : GENEL İLKELER

A- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI :

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.

Ø Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı, değerlendirici, denetleyici, yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

Ø Ayrıca, yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.

 

Buna göre, yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmaktadır

B- GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK

Ø Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır. Sorumluluk, Yetki ve Görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek,birbirlerinden güç kavramlardır.

Ø Görev,Yetki ve Sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar şunlardır.

 

o Her personel görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise, bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi ya da makamdan alınan ‘‘Hak’’ olarak yorumlanmaktadır.

o Her personel görevini yapmamaktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

 

Sorumluluk ‘‘bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden ) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi ya da makama karşı hesap verme yükümlülüğü’’ olarak anlaşılmaktadır

MADDE 10 : TÜM PERSONEL

Ø Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.

 

Ø Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

 

Ø Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

 

Ø Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.

 

Ø Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda, konu Müdür’e yansıtılır. Müdür, bu hususta gerekli

Ø önlemleri alır.

 

MADDE 11 : MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Ø Müdürlük ünitesi arasındaki işbirliği müdür tarafından sağlanır.

Ø Müdürlük personelinden herhangi birinin görevinden ayrılması durumunda, zimmetinde bulunan evrak, dosya ve demirbaşların son durumunu gösterir bir çizelge halinde, Müdür’e teslim eder.

 

MADDE 12 : DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

Ø Müdürlüğün, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlar ile yapacağı yazışmalar, müdürün parafı, Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

MADDE 13 : GELEN-GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

Ø Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir.Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

Ø Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 

MADDE 14 : ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

Ø Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörde arşivlenir.

 

Ø Dosyalama işleminde konularına göre ayrı ayrı yapılır.

 

o Gelen evrak dosyası

 

o Giden evrak dosyası

o Avans dosyası

o Ayniyat, demirbaş dosyası

o Genelge ve bildiriler dosyası.

 

V BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 15: GİDERLER

Artuklu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, personel, demirbaş eşya, kırtasiye, araç-gereç vb. giderleri her yıl Belediye bütçesine koyulacak ödenek ile karşılanır.

 

MADDE16:YÜRÜRLÜLÜK

Bu yönetmelik belediye başkanı ve görevlendireceği müdür, şef ve personel eli ile yürütülür. Belediye meclisince onaylandıktan sonra uygulanır.

 

MADDE 17: YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

Bu yönetmelik Belediye Meclisince onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.