Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu 23/07/2018

.

T.C ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

 

 

 

 

SUNUŞ

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesinde “ Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar ” denilmektedir.

 

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Artuklu  Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

 

Bu raporda belediyemiz 2018 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

                                       

 

 

                                                      Şakir Öner ÖZTÜRK

Artuklu Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocak – Haziran 2018 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

 

2018 mali yılı bütçemiz 96.970.000,00 TL tahmin edilmiştir. Gider bütçesi 96.970.000,00 ve Gelir bütçesi 96.970.000,00 TL tahmin edilmiştir.

 

 

 

 

 

2018 Mali Yılı Bütçe Performans Sonuçları

 

 

AÇIKLAMA

 

2018 BÜTÇE

2018 GEÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)

Gerçekleşeme Oranı

 

GİDER

96.970.000,00

28.569.996,77

% 29

 

GELİR

96.970.000,00

22.975.021,69

% 23,69

 

 

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemiz toplam 96.970.000,00TL ödenek ayırmıştır. 2018 mali yılı gider bütçesi ödeneğinden ilk altı aylık döneminde 28.569.996,77 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşen miktar tahmini bütçe ödeneğinin % 29 kısmını oluşturmaktadır.

 

Yine 2018 mali yılı bütçemiz 96.970.000,00 TL Gelir tahmin edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde 22.975.021,69 TL gerçekleşmiştir. Gerçekleşen miktar tahmini gelir bütçesinin % 23,69’luk kısmını oluşturmaktadır.

 

 

BÜTÇE GİDERLERİ

 

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemiz toplam 96.970.000,00 TL ödenek ayırmıştır. 2018 mali yılı gider bütçesi ödeneğinden ilk altı aylık döneminde 28.569.996,77 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşen miktar tahmini bütçe ödeneğinin % 29 kısmını oluşturmaktadır. Gider bütçesinin Ekonomik sınıflandırmaya göre tablo aşağıda göstermiştir.

 

 

 

2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TABLOSU

 

KOD

AÇIKLAMA

2018 BÜTÇE ÖDENEĞİ

GERÇEKLEŞEN MİKTAR

% ORAN

1

Personel Giderleri

16.221.000,00

6.166.001,93

38,01

2

Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri

2.322.000,00

815.550,70

35,12

3

Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

25.549.000,00

5.343.728,69

20,92

4

Faiz Giderleri

50.000,00

2,64

0,01

5

Cari Transfer Giderleri

1.481.000,00

534.448,93

36.09

6

Sermaye Giderleri

46.132.000,00

15.447.202,81

33,48

7

Sermaye Transferleri

100.000,00

263.061,07

263,06

8

TOPLAM

96.970.000,00

28.569.996,77

29,00

 

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde;

 

Personel Giderleri  için 6.166.001,93 TL,

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 815.550,70 TL,

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 5.343.728,69 Bin TL,

Faiz Giderleri için 2,64 TL,

Cari Transferler için 534.448,93 TL,

Sermaye Giderleri için 15.447.202,81 TL,

Sermaye Transferleri için 263.061,07 TL,

Yedek Ödenek için de 2.485.000,00 olmak üzere toplam 28.569.996,77 TL ödenek ayrılmıştır.

 

İlk altı aylık dönemde; Personel Giderleri’nde % 38,04 , Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri’nde % 35,12 Mal ve Hizmet Alım Giderleri’nde % 20,92 Faiz Giderleri’nde %0.01, Cari Transfer giderleri’nde % 36,09 Sermaye Giderleri’nde %33,48, Toplam  % 29 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir.

 

2017‐2018 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, artış‐azalış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

 

2017-2018 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME TOPLAMI

KOD

AÇIKLAMA

 

2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME

 

2018 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME

ARTIŞ-AZALIŞ ORANI %

1

Personel Giderleri

4.637.567,14

6.166.001,93

32,95 ARTIŞ

2

Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri

774.184.89

815.550,70

5,34 ARTIŞ

3

Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

3.996.360,51

5.343.728,69

33,71 ARTIŞ

4

Faiz Giderleri

14,45

2,64

447 AZALIŞ

5

Cari Transfer Giderleri

467.468,81

534.448,93

14,32 ARTIŞ

6

Sermaye Giderleri

7.708.851,14

15.447.202,81

100,38 ARTIŞ

7

Sermaye Transferleri

0

263.061,07

100 ARTIŞ

8

TOPLAM

17.574.446,94

28.569.996,77

62,57 ARTIŞ

 

 

BÜTÇE GELİRLERİ

 

Belediyemiz 2018 mali yılı gelir bütçesinde;

Vergi Gelirleri için 21.210.000,00 TL,

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 1.500.000,00 TL,

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 22.955.000,00 TL,

Diğer Gelirler için 44.110.000,00 TL

Sermaye Gelirleri 6.900.000,00 olmak üzere toplam 96.970.000,00 gelir tahmin edilmiştir.

 

2018 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

 

GELİR TÜRÜ

2018 BÜTÇE

2018 GERÇEKLEŞEN

VERGİ GELİRLERİ

21.210.000,00

4.824.611,15

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.500.000,00

81.001,87

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

22.955.000,00

9.001,04

DİĞER GELİRLER

44.110.000,00

18.056.018,03

SERMAYE GELİRLERİ

6.900.000,00

4.389,60

TOPLAM

 

96.970.000,00

22.975.021,69

 

2018 Mali yılı  96.970.000,00 TL tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre altı aylık döneme bakacak olursak;

 

VERGİ GELİRLERİ’ i kaleminde 21.210.000,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde 4.824.611,15  TL gerçekleşme meydana gelmiştir. 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ’inde 1.500.000,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde 81.001,87 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERi’ inde 22.955.000,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde 9.001,04 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. 

DİĞER GELİRLER kaleminde 44.110.000,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde 18.056.018,03 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. 

SERMAYE GELİRLER kaleminde 6.900.000,00 gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde 4.389,60 TL gerçekleşme meydana gelmiştir.

TOPLAMDA İSE BELEDİYEMİZ 2018 Mali yıllı 96.970.000,00 gelir tahmin etmiş ve ilk altı aylık dönemde 22.975.021,69 TL gelir gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

2017‐2018 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri, artış‐azalış oranları aşağıdaki tabloda  gösterilmiştir.

 

2017 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK(Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ

 

GELİR TÜRÜ

2017 Ocak-Haziran

2018 Ocak-Haziran

Artış-Azalış Oranı %

VERGİ GELİRLERİ

3.469.578,34

4.824.611,15

39,05 ARTIŞ

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

92.010,97

81.001.87

11,96 AZALIŞ

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ

0

9.001,04

100 ARTIŞ

DİĞER GELİRLERİ

 

18.037.813,01

18.056.018,03

0,10 ARTIŞ

SERMAYE GELİRLERİ

90.279,00

4.389,60

95,14 AZALIŞ

TOPLAM

 

21.689.681,32

22.975.021,69

5,92 ARTIŞ

 

 

2018 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler

 

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması, bütçe gelirlerinde performans artırılması amacıyla gerekli faaliyetlerimize devam edilmiştir. 2018 Mali Yılı bütçe performansında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlama doğrultusunda proje ve faaliyetler yürütülmüştür. 2018 yılında yapılan tüm ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 Maddesi Açık İhale Usulü ile yapılmıştır.

Bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.

 

OCAK-HAZİRAN 2018 YILI YAPILAN İHALELER

S.NO

İHALENİN ADI

İHALE TÜRÜ

İHALE KAYIT NO

YAKLAŞIK MALİYET

İHALE

(SÖZLŞEME)

BEDELİ

1

Spor Malzemeleri Alımı

Açık

2018/2732385

216.860,00 TL

117.500,00 TL

2

Spor Malzemesi Alımı

Açık

2018/214753

77.560,00 TL

45.165,00 TL

3

40 Adet Hasta Yatakları ve 30 Adet Motorlu Tekerlekli Sandalyeler

Açık

2018/102103

268.833,33 TL

146.400,00 TL

4

Ortaköy Mahalle Konağı Bakım ve Tadilat

Açık

2018/164726

370.001,00 TL

277.100,00 TL

5

40 Adet Hasta Yatakları ve 30 Adet Motorlu Tekerlekli Sandalyeler

Açık

2018/102103

268.833,33 TL

78.320,00 TL

6

Portatif Eğitim Havuz Hizmet Alımı

Açık

2018/199722

263.000,00 TL

228.000,00 TL

7

2 Adet Led Ekran     (288 cm x 384 cm)

Açık

2018/159278

149.583,00 TL

114.000,00 TL

8

Muhtelif Park Malzemeleri Alım İşi.

Açık

2018/51028

631.520,00 TL

464.910,00 TL

 

9

 

Mardin İli Artuklu İlçesi Yalım Mah. İki Park Yapım İşi.

 

Açık

 

2018/32723

 

2.164.921,00 TL

 

1.420.000,00 TL

10

2000 Adet Tuz, 2000 Adet Pirinç, 2000 Adet Toz Şeker, 2000 Adet Mercimek

Açık

2018/101485

192.667,00 TL

129.000,00 TL

11

Semt Polikniliği Genel Tadilat ve Onarımı

Açık

2018/103547

502.531,00 TL

445.000,00 TL

12

4000 m2 Halı ve 500 Adet Yastık Mal Alımı

Açık

2018/96803

430.000,00 TL

147.00,00 TL

13

Artuklu İlçesi Artuklu Belediyesi 10 Adet Salon Tipi Klima Alımı

Açık

2018/103680

54.833,00 TL

52.750,00 TL

14

Artuklu İlçesi Muhtelif Yol ve Sokaklarda 8 cm Kalınlığında Normal Çimentolu

Açık

2018/37708

2.526.000,00 TL

1.840.000,00 TL

15

Park Zemin Yapım İşi.

Açık

2018/39855

76.353,00 TL

76.991,00 TL

16

1 Adet Halı Saha Genel Tadilatı

Açık

2018/35729

141.260,00 TL

117.000,00 TL

17

61000 m2 Kilit Parke Taşı İle Kaplama Yapım İşi.

Açık

2018/109153

480.070,00 TL

390.400,00 TL

18

Park ve Yeşil Alan Yapım İşi.

Açık

2018/291329

1.377.414,00 TL

1.150.000,00 TL

 

 

TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLERCEK FAALİYETLER

 

Temmuz-Aralık 2018 döneminde Belediyemiz kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi,

Belediyemizi ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütecektir.

Ocak-Haziran 2018 döneminde olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Artuklu İlçemize  en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir.

Yılın ikinci yarısında da 2018 mali yılı bütçe performans programında belirlenen performans hedefleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir