Artuklu Belediyesi Meclis Başkanlığı Karar Duyurusu / Ağustos 11/08/2017

T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      :                                                                                  Toplantı Dönemi: Ağustos  / 2017

Karar Tarihi : 01/08/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 1

 

 

BAŞKAN                         :  Şakir Öner ÖZTÜRK – Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V.

 

 

TOPLANTI TARİHİ      : 01/08/2017 Salı Günü Saat: 11:00

 

 

GELEN ÜYELER           : Abdullatif DERİN - Celaleddin KAVAK- Süleyman CAN

 

 

GELMEYEN ÜYELER  : 

 

 

İZİNLİ ÜYELER               :

 

 

 

 

 

          Belediye Meclisi Olağan olarak bugün saat 11.00‘ da Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V. Şakir Öner ÖZTÜRK Başkanlığında toplandı. Yoklama yapıldı. Salt çoğunluğun mevcut olduğu görülmekle oturum açıldı.

 

           

         Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

     T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      :                                                                                   Toplantı Dönemi: Ağustos / 2017

Karar Tarihi : 01/08/2017                                                                 Birleşim Sayısı   : 1

 

 

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

 

İmar komisyon raporunun 1.maddesi Artuklu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ile ilgili konu:

        

 

04.07.2017 tarihli Belediyemiz Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen 1 adet konuyla ilgili 10.07.2017 tarihinde toplanılmış olup, alınan karar aşağıya alınmıştır.

 

                                   

İMAR KOMİSYON RAPORU

 

1. Artuklu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü: Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi 208 ada 1 nolu parsel ve Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi 1297 ada 1 nolu parselin ekte sunulan İmar Plan paftalarının onaylanması talep edilmektedir.

 

           

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu olan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi, 208 ada 1 nolu parselde mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 1296,5 m2 Yeşil Alan yer almaktadır. Bu taşınmazın mülkiyeti Artuklu Belediyesine aittir. Özel bir şahıs tarafından hayır için Cami Alanı yapılacaktır. Yapılması düşünülen Cami Alanı kamu yararı adına yapılacaktır. Yakın çevrede Cami Alanı bulunmamaktadır. Yapılacak olan düzenlemeler yakın çevrede yaşayan vatandaşlar açısından önemli bir düzenleme olacaktır. Söz konusu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Öneri Uygulama İmar Planında 208 ada 1 nolu parsel üzerindeki Park Alanı kaldırılarak Cami Alanı kullanım kararı getirilmiştir. Önerilen Cami Alanı 1296,5 m2’dir. Cami Alanı Yapı Yaklaşma Mesafeleri alanın doğu cephesinden 10 m ve diğer cephelerden 5 m olarak belirlenmiştir. Kaldırılan Yeşil Alan ise Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi, 1297 ada 1 nolu parselde yer alan Cami Alanının güneyinden karşılanmıştır. Kaldırılan Yeşil Alan kadar Park Alanı, Cami Alanı kadar da Cami Alanı önerilmiştir. Dolayısıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Öneri Uygulama İmar Plan Değişikliği ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği standartlarına uygunluk sağlanmış olup, planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri bakımından uygun görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanunu yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan ekte sunulan 1/1000 ölçekli Öneri Uygulama İmar Plan Değişikliği paftalarının onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK      Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.

    (Katılmadı )

 

     T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      : 15926771-2017/26                                                    Toplantı Dönemi: Ağustos / 2017

Karar Tarihi : 01/08/2017                                                                 Birleşim Sayısı   : 1

 

 

 

 

      KARAR

 

                    Konuya ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; yukarıda imar komisyon raporu doğrultusunda  Artuklu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne ait imar plan değişikliğine konu olan ilimiz Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi, 208 ada 1 nolu parselde mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 1296,5 m2 Yeşil Alan yer almaktadır. Bu taşınmazın mülkiyeti Artuklu Belediyesine aittir. Özel bir şahıs tarafından hayır için Cami Alanı yapılacaktır. Yapılması düşünülen Cami Alanı kamu yararı adına yapılacaktır. Yakın çevrede Cami Alanı bulunmamaktadır. Yapılacak olan düzenlemeler yakın çevrede yaşayan vatandaşlar açısından önemli bir düzenleme olacaktır. Söz konusu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Öneri Uygulama İmar Planında 208 ada 1 nolu parsel üzerindeki Park Alanı kaldırılarak Cami Alanı kullanım kararı getirilmiştir. Önerilen Cami Alanı 1296,5 m2’dir. Cami Alanı Yapı Yaklaşma Mesafeleri alanın doğu cephesinden 10 m ve diğer cephelerden 5 m olarak belirlenmiştir. Kaldırılan Yeşil Alan ise Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi, 1297 ada 1 nolu parselde yer alan Cami Alanının güneyinden karşılanmıştır. Kaldırılan Yeşil Alan kadar Park Alanı, Cami Alanı kadar da Cami Alanı önerilmiştir. Dolayısıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Öneri Uygulama İmar Plan Değişikliği ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği standartlarına uygunluk sağlanmış olup, planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri bakımından uygun görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanunu yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan ekte sunulan 1/1000 ölçekli Öneri Uygulama İmar Plan Değişikliği paftalarının onaylanmasının meclisimizce kabul edilmesine ve  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 14.maddesi uyarınca Mardin Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK      Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

Teslim Edildiği Tarih  :

Kayıt Numarası           :

 

     T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      : 15926771-2017/                                                        Toplantı Dönemi: Ağustos / 2017

Karar Tarihi : 01/08/2017                                                                 Birleşim Sayısı   : 1

 

 

GÜNDEMİN İKİNCİ  MADDESİ

 

Konuya ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  24.07.2017 tarih ve 1100 sayılı İmar Plan değişikliği yazısı okunacaktır.

 

                                 

                                                        BAŞKANLIK MAKAMINA

 

 İLGİ: a)17.07.2017 tarih ve 1749 sayılı Mardin Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)’ nin yazısı.

          b)19.07.2017 tarih ve 13782 sayılı Mardin Büyükşehir Belediyesi (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)’ nin yazısı.

 

İlgi (a) ve (b) sayılı yazılar ile değişikliği talep edilen, Mardin İli, Artuklu İlçesi, Diyarbakırkapı Mahallesi, 701 ada 118 nolu parselde kayıtlı mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘‘Turizm Tesis Alanı’’ olan taşınmazın ‘‘Kültürel Tesis Alanı (İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü)’’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili ekte sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği paftalarının incelenerek onaylanması talep edilmektedir.

Konunun Meclisçe görüşülüp karara bağlanmasını arz ederim.

        

 

 

 

KARAR     

     

            Konuya ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; konunun İmar komisyonunda incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK      Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

     T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      : 15926771-2017/                                                        Toplantı Dönemi: Ağustos / 2017

Karar Tarihi : 01/08/2017                                                                 Birleşim Sayısı   : 1

 

 

 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİ

 

Konuya ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  24.07.2017 tarih ve 1102 sayılı İmar Plan değişikliği yazısı okunacaktır.

 

                                 

 

                                                        BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İLGİ: Mardin Büyükşehir Belediyesi (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)’nın 17.05.2017 tarih ve 9451 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile değişikliği talep edilen, Mardin İli, Artuklu İlçesi, Acar Mahallesi, 103 ada 4 nolu parselde kayıtlı mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘‘Özel Eğitim Alanı (Yurt)’’ olan taşınmazın ‘‘Eğitim Alanına’’ dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili ekte sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği paftalarının incelenerek onaylanması talep edilmektedir.

Konunun Meclisçe görüşülüp karara bağlanmasını arz ederim.

        

 

 

 

KARAR     

     

            Konuya ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; konunun İmar komisyonunda incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Kalan gündem maddelerinin 02/08/2017 tarihinde saat 11:00’da yapılacak olan 2. Birleşim toplantısında görüşülmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.Oturumun kapatılması Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Oturumun kapatılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Oturum saat 11:35 ‘de kapatıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK      Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.

 

 

 

 

T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      :                                                                                  Toplantı Dönemi: Ağustos  / 2017

Karar Tarihi : 02/08/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 2

 

 

BAŞKAN                         :  Şakir Öner ÖZTÜRK – Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V.

 

 

TOPLANTI TARİHİ      : 02/08/2017 Çarşamba Günü Saat: 11:00

 

 

GELEN ÜYELER           : Abdullatif DERİN - Celaleddin KAVAK- Süleyman CAN

 

 

GELMEYEN ÜYELER  : 

 

 

İZİNLİ ÜYELER               :

 

 

 

 

 

          Belediye Meclisi Olağan olarak bugün saat 11.00‘ da Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V. Şakir Öner ÖZTÜRK Başkanlığında toplandı. Yoklama yapıldı. Salt çoğunluğun mevcut olduğu görülmekle oturum açıldı.

 

           

         Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.

 

 

 

  

     T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      :15926771-2017/                                                       Toplantı Dönemi: Ağustos  / 2017

Karar Tarihi : 02/08/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 2

 

 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

 

            Konuya ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  24.07.2017 tarih ve 1101 sayılı İmar plan değişikliği ile ilgili yazısı okunacaktır.

 

 

                                                        BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İLGİ: a)Mardin Büyükşehir Belediyesi (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)’nın 30.06.2017 tarih ve 12582 sayılı yazısı.

           b)Mardin Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü)’ nin 14.07.2017 tarih ve 5318 sayılı yazısı.

İlgi (a) ve (b) sayılı yazı ile değişikliği talep edilen, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesi, 1112 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin, parsellerin ada ayırma parsel sınırına göre yeniden düzenlenmesi ve Belediye Hizmet Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili ekte sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği paftalarının incelenerek onaylanması talep edilmektedir.

Konunun Meclisçe görüşülüp karara bağlanmasını arz ederim.

 

        

 

 

KARAR     

     

           Konuya ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; konunun İmar komisyonunda incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

     T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      :15926771-2017/                                                       Toplantı Dönemi: Ağustos  / 2017

Karar Tarihi : 02/08/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 2

 

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ  MADDESİ

 

            Konuya ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  26.07.2017 tarih ve 1098 sayılı İmar plan değişikliği ile ilgili yazısı okunacaktır.

 

 

                                                        BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İLGİ: 25.07.2017 tarih ve 14185 sayılı Mardin Büyükşehir Belediyesi (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)’ nin yazısı.

 

İlgi yazı ile değişikliği talep edilen, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi, 2996 ve 2784 nolu parsellerin üzerinde yapılması planlanan imar planı değişikliği ile ilgili ekte sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği paftalarının incelenerek onaylanması talep edilmektedir.

Konunun Meclisçe görüşülüp karara bağlanmasını arz ederim.

 

        

 

 

KARAR     

     

           Konuya ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; konunun İmar komisyonunda incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

     T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      :15926771-2017/                                                       Toplantı Dönemi: Ağustos  / 2017

Karar Tarihi : 02/08/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 2

 

 

GÜNDEMİN ALTINCI  MADDESİ

 

            Konuya ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  26.07.2017 tarih ve 1099 sayılı İmar plan değişikliği ile ilgili yazısı okunacaktır.

 

 

                                                        BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İLGİ: 25.07.2017 tarih ve 14184 sayılı Mardin Büyükşehir Belediyesi (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)’ nin yazısı.

 

İlgi yazı ile değişikliği talep edilen, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Mardin İli, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesi, 873 ada 55 nolu parseldeki İbadet Alanının Otopark ihtiyacı nedeniyle güneyinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Mardin İli, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesinde bulunan 873 ada 28 parsel numaralı taşınmaza genişletilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili ekte sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği paftalarının incelenerek onaylanması talep edilmektedir.

Konunun Meclisçe görüşülüp karara bağlanmasını arz ederim.

 

        

 

 

KARAR     

     

           Konuya ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; konunun İmar komisyonunda incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

            Gelecek meclis toplantısının 01/09/2017 tarihinde saat 11:00’da yapılması ve oturumun kapatılması Başkan tarafından oylamaya sunuldu, oturumun kapatılmasına ve gelecek meclis toplantısının 01/09/2017 tarihinde yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi. Oturum saat 11:30’ da kapatıldı.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.