Artuklu Belediyesi Meclis Başkanlığı Karar Duyurusu / Temmuz 07/07/2017
T.C.
ARTUKLU BELEDİYESİ
Belediye Meclis Başkanlığı
 
Karar No      :                                                                    Toplantı Dönemi: Temmuz  / 2017
Karar Tarihi : 03/07/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 1
 
 
BAŞKAN                         :  Şakir Öner ÖZTÜRK – Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V.
 
 
TOPLANTI TARİHİ      : 03/07/2017 Pazartesi  Günü Saat: 11:00
 
 
GELEN ÜYELER           : Abdullatif DERİN - Celaleddin KAVAK- Süleyman CAN
 
 
GELMEYEN ÜYELER  :  
 
 
İZİNLİ ÜYELER               :
 
 
 
 
 
         Belediye Meclisi Olağan olarak bugün saat 11.00‘ da Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V. Şakir Öner ÖZTÜRK Başkanlığında toplandı. Yoklama yapıldı. Salt çoğunluğun mevcut olduğu görülmekle oturum açıldı.
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN                
Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.
Belediye Başkan V.
 
 T.C.
ARTUKLU BELEDİYESİ
Belediye Meclis Başkanlığı
 
Karar No      : 15926771-2017/24                     Toplantı Dönemi: Temmuz / 2017
Karar Tarihi : 03/07/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 1
 
GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ
 
           Konuya ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün Yardım Talebi ile ilgili 19/06/2017 tarihli yazısı okunacaktır.                                                      
                                                      BAŞKANLIK MAKAMINA
            Belediyemiz hizmet alanı içerisinde devam eden Alt yapı çalışmaları nedeniyle mevcut trafik ve yaya yollarımızın büyük bir kısmı tahrip olmuş,ayrıca 05.06.2017 tarih ve 10172473-534-7547 sayılı Mardin Valiliği İl Ohal Bürosundan havaleli yolların asfaltlanması konulu yazı ve eki gereği bahse konu yolların güvenlik gerekçeleri ile parke olarak onarılamayacağı ve il merkezinde mevcut bulunan parke yolların ivedilik ile Asfalt ile kaplanmasının gerektiği anlaşılmaktadır.Konuya ilişkin müdürlüğümüzce yapılan ön fizibilite çalışmaları neticesinde 2017 yılı bütçemizi aştığı görüldüğünden işin aciliyetine binaen halen alt yapı hizmetlerinin devam ettiği ancak;Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan Yenişehir 13 Mart ve Kabala mahallelerinde çeşitli cadde ve sokakların revizyonu(mevcut parke taşı kaplamasının kaldırılması ve sıcak asfalt,trotuvar, peyzaj,kent mobilyası vs) için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin “a) Mahallî idareler ile diğer  kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”gereğince Mardin Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesi   olarak kabul edilmesi ve bu amaçla kullanılmak üzere 20.000.000-TL (YirmimilyonTürklirası) Belediyemize kaynak aktarımı(yardımı) yapılması ile ilgili talepte bulunulması ve neticesinde yapılacak protokollerin imzasının Belediyemiz tüzel kişiliği adına Belediye Başkanı V.Şakir Öner ÖZTÜRK’e yetki verilmesi hususunda meclisçe karar ittihazına arz ederim.
 
KARAR
 
        Konuya ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; Belediyemiz hizmet alanı içerisinde devam eden Alt yapı çalışmaları nedeniyle mevcut trafik ve yaya yollarımızın büyük bir kısmı tahrip olmuş,ayrıca 05.06.2017 tarih ve 10172473-534-7547 sayılı Mardin Valiliği İl Ohal Bürosundan havaleli yolların asfaltlanması konulu yazı ve eki gereği bahse konu yolların güvenlik gerekçeleri ile parke olarak onarılamayacağı ve il merkezinde mevcut bulunan parke yolların ivedilik ile Asfalt ile kaplanmasının gerektiği anlaşılmaktadır.Konuya ilişkin müdürlüğümüzce yapılan ön fizibilite çalışmaları neticesinde 2017 yılı bütçemizi aştığı görüldüğünden işin aciliyetine binaen halen alt yapı hizmetlerinin devam ettiği ancak;Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan Yenişehir, 13 Mart ve Kabala mahallelerinde çeşitli cadde ve sokakların revizyonu(mevcut parke taşı kaplamasının kaldırılması ve sıcak asfalt,trotuvar, peyzaj,kent mobilyası vs) için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin “a) Mahallî idareler ile diğer  kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” gereğince  Mardin Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesi   olarak kabul edilmesi ve bu amaçla kullanılmak üzere 20.000.000-TL (YirmimilyonTürklirası) Belediyemize kaynak aktarımı(yardımı) yapılması ile ilgili talepte bulunulması ve neticesinde yapılacak protokollerin imzasının Belediyemiz tüzel kişiliği adına Belediye Başkanı V.Şakir Öner ÖZTÜRK’e yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 
 
 
Şakir Öner ÖZTÜRK           Celaleddin KAVAK      Abdullatif DERİN              Süleyman CAN                
Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.
Belediye Başkan V.
 
Teslim Edildiği Tarih  :
Kayıt Numarası           :
T.C.
ARTUKLU BELEDİYESİ
Belediye Meclis Başkanlığı
 
Karar No      :                                                                   Toplantı Dönemi: Temmuz  / 2017
Karar Tarihi : 03/07/2017                                                              Birleşim Sayısı   : 1
 
 
MECLİSE BİLGİ VERİLMESİ:
 
        Konuya ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20/06/2017 tarihli Atamalar  ile ilgili yazısı okunacaktır.
 
 
                     BAŞKANLIK MAKAMINA
 
       Belediyemiz personellerinden Abdulkadir AKDAĞ’ın Park ve Bahçeler Müdür Vekilliğine görevlendirmesi yapılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 2.fıkrası hükümleri gereğince Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur hükmü gereğince Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında Meclisin bilgisine sunulmasını;
      Bilgilerinize arz ederim.                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                       
                               
                                                                                     
 
BİLGİ:
 
Belediyemiz personellerinden Abdulkadir AKDAĞ’ın Park ve Bahçeler Müdür Vekilliğine görevlendirmesi yapılmıştır.5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 2.fıkrası gereğince Belediye Meclis Başkanlığı tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.
 
 
 
 
 
Kalan gündem maddelerinin 04/07/2017 tarihinde saat 11:00’da yapılacak olan 2. Birleşim toplantısında görüşülmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.Oturumun kapatılması Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Oturumun kapatılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Oturum saat 11:45 ‘de kapatıldı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK      Abdullatif DERİN              Süleyman CAN                
Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.
Belediye Başkan V.
 
 
 
 
 
T.C.
ARTUKLU BELEDİYESİ
Belediye Meclis Başkanlığı
 
Karar No      :                                                                    Toplantı Dönemi: Temmuz  / 2017
Karar Tarihi : 04/07/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 2
 
 
BAŞKAN                         :  Şakir Öner ÖZTÜRK – Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V.
 
 
TOPLANTI TARİHİ      : 04/07/2017 Salı Günü Saat: 11:00
 
 
GELEN ÜYELER           : Abdullatif DERİN - Celaleddin KAVAK- Süleyman CAN
 
 
GELMEYEN ÜYELER  :  
 
 
İZİNLİ ÜYELER               :
 
 
 
 
 
         Belediye Meclisi Olağan olarak bugün saat 11.00‘ da Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V. Şakir Öner ÖZTÜRK Başkanlığında toplandı. Yoklama yapıldı. Salt çoğunluğun mevcut olduğu görülmekle oturum açıldı.
 
           
 
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN                
Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.
Belediye Başkan V.
 
 
 
 
 
 
 
 
    T.C.
ARTUKLU BELEDİYESİ
Belediye Meclis Başkanlığı
 
Karar No      :15926771-2017/                           Toplantı Dönemi: Temmuz  / 2017
Karar Tarihi : 04/07/2017                                                              Birleşim Sayısı   : 2
 
 
 
GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ
 
Konuya ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 1006 sayılı İmar Plan değişikliği yazısı okunacaktır
 
 
                                                       BAŞKANLIK MAKAMINA
 
İLGİ: Mardin Büyükşehir Belediyesi (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)’nın 16.06.2017 tarih ve 116797 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ile değişikliği talep edilen, mülkiyeti Artuklu Belediye Başkanlığı’na ait, Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi, 1.429,48 m2 yüzölçümlü, 208 ada 1 nolu parselde bulunan 1.296 m2 park alanının, mülkiyeti Hazineye ait Yalım Mahallesi 4.431,62 m2 büyüklüğündeki 1297 ada, 1 parsel nolu imar planında ibadet alanı olarak geçen taşınmazın 1.296 m2’lik alanına taşınmasına ve 208 ada, 1 nolu parselin ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili ekte sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği paftalarının incelenerek onaylanması talep edilmektedir.
Konunun Meclisçe görüşülüp karara bağlanmasını arz ederim            
       
 
 
KARAR      
     
           Konuya ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; konunun İmar komisyonunda incelenerek bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 
 
Kalan gündem maddelerinin 05/07/2017 tarihinde saat 11:00’da yapılacak olan 3. Birleşim toplantısında görüşülmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.Oturumun kapatılması Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Oturumun kapatılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Oturum saat 11:35 ‘de kapatıldı.
 
 
 
 
 
 
 
 
Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN                
Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.
Belediye Başkan V.
 
 
 
 
 
T.C.
ARTUKLU BELEDİYESİ
Belediye Meclis Başkanlığı
 
Karar No      :                                                                    Toplantı Dönemi: Temmuz  / 2017
Karar Tarihi : 05/07/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 3
 
 
BAŞKAN                         :  Şakir Öner ÖZTÜRK – Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V.
 
 
TOPLANTI TARİHİ      : 05/07/2017 Çarşamba Günü Saat: 11:00
 
 
GELEN ÜYELER           : Abdullatif DERİN - Celaleddin KAVAK- Süleyman CAN
 
 
GELMEYEN ÜYELER  :  
 
 
İZİNLİ ÜYELER               :
 
 
 
 
 
         Belediye Meclisi Olağan olarak bugün saat 11.00‘ da Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V. Şakir Öner ÖZTÜRK Başkanlığında toplandı. Yoklama yapıldı. Salt çoğunluğun mevcut olduğu görülmekle oturum açıldı.
 
           
 
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN                
Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.
Belediye Başkan V.
 
 
 
 
 
 
 
 
    T.C.
ARTUKLU BELEDİYESİ
Belediye Meclis Başkanlığı
 
Karar No      :15926771-2017/25                                 Toplantı Dönemi: Temmuz  / 2017
Karar Tarihi : 05/07/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 3
 
 
GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ
 
Konuya ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 89 sayılı Park isimleri ile ilgili yazısı okunacaktır.
 
 
                                                       BAŞKANLIK MAKAMINA
 
Belediyemizce yapımı tamamlanan Nur Mahallesinde bulunan park alanına Şehit Polis Memuru Şerife ÖZDEN KALMIŞ parkı isminin verilmesi ile ilgili Meclis kararının alınması hususunu; 
Bilgilerinize arz ederim.
       
 
 
KARAR      
     
        Konuya ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; 08.06.2016 Çarşamba günü Mardin İli Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu karnındaki 6 aylık bebeği ile birlikte şehit olan “Şehit Polis Memuru Şerife ÖZDEN KALMIŞ’ın” isminin Belediyemizce Nur Mahallesinde yapımı tamamlanan park alanına Belediye Kanununun 81.maddesi hükümlerine istinaden “Şehit Polis Memuru Şerife ÖZDEN KALMIŞ’ın isminin verilmesinin  katılanların oybirliğiyle  kabul edilmesine ve Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına  karar verildi.
 
 
 
 
 
Gelecek meclis toplantısının 01/08/2017 tarihinde saat 11:00’da yapılması ve oturumun kapatılması Başkan tarafından oylamaya sunuldu, oturumun kapatılmasına ve gelecek meclis toplantısının 01/08/2017 tarihinde yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. Oturum saat 11:30’ da kapatıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN                
Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.
Belediye Başkan V.
 
 
 
 
 
Teslim Edildiği Tarih  :
Kayıt Numarası           :