Emniyet Genel Müdürlüğünün 07.07.2017 tarih ve 897-82 sayılı duyurusu. 19/07/2017

    Emniyet Genel Müdürlüğünün ‘’Fahri Trafik Müfettişliği’’ konulu duyurusunda, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz kişilerden görevlendirme yapılacağı bildirilmiştir.

                        Yönetmeliğin 5. Maddesinde;

    ‘’Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak,

      En az kırk yaşında olmak,

      En az kırk yaşında olmak,

      En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

      Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaramalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

      Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

       Kamu hizmetlerinden yasaklı olamamak,

       Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçalar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.’’ Hükümleri amirdir.

          Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinde;  ‘’Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler.’’

           Aynı yönetmeliğin 7. Maddesinin ek fıkrasında ‘’ Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlar : bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlara bakılmaksızın Trafik Hizmetleri Başkanlığının teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile fahri trafik müfettişliğine seçilirler. Bu şekilde müfettiş şeçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine bildirilerek, kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilir ve eğitime tabi tutulmazlar.’’ Denilmektedir.

    

 

 

          Yukarıdaki açıklanan huşular doğrultusunda şartlara haiz ve istekli vatandaş ve personellerin ilgili evrakalra hazırlayarak müracaatlarını en geç 28.07.2017 tarihine kadar Valilik Makamına yapmalarının basın ve yayın organları vasıtasıyla halka duyurulmasını Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıklardan, belirtilen şartlara sahip personellerin bilgilendirilmesini kamu kurum ve kuruluşlarından.

       Rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                              Şakir Öner ÖZTÜRK

                                                                                                                                                                                        Vali a.

                                                                                                                                                                             Vali Yardımcısı V.